تعیین تفاوت‌های جنسیتی در گرایش جوانان به گروه‌های مرجع (مطالعه‌ی موردی: شهر سنندج)

محمدرضا حمزه‌ای؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ محمدامین شریفی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  هدف مقاله‌ی حاضر تحلیل تفاوت‌های جنسیتی در زمینه‌ی گرایش به گروه‌های مرجع در میان جوانان ساکن شهر سنندج از طریق روش توصیفی- پیمایشی و مقطع زمانی سال 1387 است. تعداد 627 نفر از جوانان دختر و پسر با روش نمونه‌گیریِ خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای متناسب با سهم انتخاب شدند. روش‌های آماری مورد استفاده بیشتر شامل تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی و رگرسیون ...  بیشتر