بررسی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران

سهیلا صادقی فسائی؛ زهرا میرحسینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 35-62

چکیده
  امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌‌گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت. مقاله حاضر که مبتنی بر ...  بیشتر