برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ

محمدعلی توانا

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 27-42

چکیده
  مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه‌حل‌های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی‌که فمینیست‌های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می‌کردند و فمینیست‌های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ فمینیست‌های نسل سوم تلاش نمودند هر دو سوی معمّای دو وجهی برابری- تفاوت را حفظ نمایند. یکی از نظریه‌پردازان ...  بیشتر