همسر آزاری

بشیر نازپرور

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری دارندوپسران، کتک‏زدن همسرراحق قانونی خودمی‏دانند. این مقاله در پی شناخت پدیده همسر آزاری و عوامل ظهور این پدیده ...  بیشتر