شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی

عبدالرضا اسدی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  کاربرد روش‏های کیفی و مشارکتی در مسائل توسعه روستایی نشان می‏دهد با این روش‏ها نیز می‏توان به نتایجی مشابه روش‏های کمی با ژرفانگری بیشتری دست یافت. مقاله حاضر براساس یافته‏های پژوهشی که با استفاده از روش ارزیابی به شیوه مشارکتی انجام شده، تنظیم گردیده است. این پژوهش با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات در چهار محور اساسی در حوزه مطالعات ...  بیشتر