فمینیسم مثبت- فمینیسم منفی

هاله لاجوردی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  از عنوان مقاله نباید این‌گونه استنباط شود که هدف، بررسی آرای نظریه‏پردازان فمینیست و قضاوت دربارة آنهاست. بکار بردن واژة فمینیسم به این سبب است که این واژه به طور عام و رایج در بین برخی ایرانیان به واژه‏‏ای برای احقاق حقوق زنان بدل شده است. گاه مشاهده می‌شود که مدعیان و طرفداران فمینیسم از مبانی نحله‌های فکری و شاخه‏های متعدد و ...  بیشتر