مطالعة تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت

غلامعباس توسلی؛ مریم نجار نهاوندی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  امروزه، محققان توسعه بر این باورند که از میان سرمایه‌های فیزیکی، تکنولوژیک و انسانی؛‌ متغیر اصلی و با اهمیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری صحیح از آن است. توسعه و تکامل اقتصادی، جز از طریق رشد فرهنگی عوامل کار در محیط و سازمان‌های کار محقق نمی‌گردد. این‌چنین است که اخلاق کار در فرهنگ کار جامعه اهمیت یافته و متضمن توسعه و پیشرفت می‌شود. ...  بیشتر