انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت‌ها وتفاوت‌ها

زهرا آراستی؛ احمد کنعانی؛ نویساسادات سیدقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.35481

چکیده
  یکی از عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه‌های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می‌دهد زنان و مردان با انگیزه‌های متفاوتی به کارآفرینی روی می‌آورند. این در حالی است که انگیزه‌های کارآفرینان در بخش صنعت، به‌خصوص با در نظر گرفتن عامل جنسیت، کمتر بررسی شده است. تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحقیق ترکیبی در جامعة آماری ...  بیشتر