جامعه شناسی
بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار

امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 425-448

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.53692

چکیده
  چکیده زنان سرپرست خانوار، به‌منزلۀ یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، با مشکلات متعددی در زندگی روبه‌رو هستند که در این میان، تعارض بین نقش‌های شغلی و خانوادگی به دلیل ایفای نقش دوگانه (پدر و مادر) یکی از مسائل مهمی است که این گروه از زنان با آن مواجه‌اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر با استفاده از روش گراندد تئوری و مصاحبۀ عمیق و رودررو، ...  بیشتر