مطالعات زنان
دختران دانشجو و سنخ‌شناسی‌ زنانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گیلان)

علی یعقوبی؛ هانیه مقدس یزدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 513-533

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2016.60967

چکیده
  مفهوم زنانگی به‏مثابۀ سازه‏ای اجتماعی است که در زمان‏های مختلف مدلول‏های متعددی داشته است. هدف این مقاله سنخ‏شناسی دختران دانشجو در دانشگاه گیلان است. در مطالعۀ مزبور، با تکیه بر روش‏های کیفی و نمونه‏گیری هدفمند از مصاحبه‏های نیمه‏سازمان‏یافته فردی و گروهی (گروه متمرکز) استفاده شد. برای این منظور، با 30 نفر مصاحبه ...  بیشتر