مطالعات زنان
جنسیت و اخلاق مراقبت در فلسفۀ اخلاق فمنیستی

محمد تقی کرمی قهی؛ محسن اخباری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61986

چکیده
  دغدغۀ مشترک برخی اندیشمندان فمنیست واکاویِ نسبت میان جنسیت و اخلاق است. از این منظر، فمنیست‌ها اخلاق سنتی را به دلیل نادیده‏گرفتن یا کم‌اهمیت‌دانستن ارزش‌های فرهنگی و نیز تجربۀ اخلاقی زنان با نگاهی مردسالارانه نقد کرده‏اند. از‌این‏رو، ‌با طرح نظریات و رویکردهای گونا‌گون به بازاندیشی اخلاق سنتی پرداخته و سعی کرده‏اند ...  بیشتر