مطالعات زنان
مطالعۀ کیفی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان

رضا اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا تفقدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 169-185

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2017.62352

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل عواملی است که مانع پیشرفت و ارتقای شغلی بانوان در سازمان‌ها می‌شوند. در این تحقیق، از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده و طی فرایند تحقیق، با 16 نفر از بانوان، در طول 4 ماه، از خرداد تا شهریور 1395، در مناطق 2 و 4 و 13 و 16 و 22 شهرداری تهران مصاحبه شد. با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه‌های مکتوب‌شده، ...  بیشتر