جایگاه زنان در سیاست نامه خواجه نظام‌الملک براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

منصوره شهریاری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ اکرم جودی نعمتی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 579-599

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.300923.1007815

چکیده
  امروزه وضعیت زنان در هر کشوری شاخصی مهم جهت بررسی رشد و توسعة انسانی در آن کشور محسوب می‏شود. در‌واقع، بررسی پیشینة تاریخی جایگاه زنان تاریخچة فراز و فرود حیات فردی و اجتماعی آنان را روشن و مسیر ایشان را در راه رسیدن به توسعه آشکار می‏کند. اما آنچه ‏چنین مطالعاتی را کامل‏تر می‏کند، بررسی واکنش مردان سیاستمدار در هر دورة تاریخی ...  بیشتر