جامعه شناسی پزشکی
مطالعۀ برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‏ اشتهایی عصبی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر همدان

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ زهرا صمدی اخی‌جانی؛ فرشته بهروز

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62351

چکیده
  اگرچه در قرون گذشته شاخص یک زن سالم، جذاب و نرمال، بدنی فربه و درشت بود، ارزش‏های شایع در زمان حال بنا به عوامل ترویج‌دهندة آن‌ها الگوی دیگری را ارائه می‌دهند. داشتن بدن لاغر، ظریف و کشیده ارزش‌هایی‌اند که زنان بنا به نسبت ممارستشان با این ارزش‌ها در پی آن‌اند. طلب این شکل خاص از بدن، بر‌اساس ارزش‏های اجتماعی منسوب به بدن نرمال ...  بیشتر