مدیریت
بازنمایی تجربۀ حس تنهایی اگزیستانسیال دانشجویان دختر مراجعه‌کننده به مرکز مشاورۀ دانشگاه تبریز

علی ایمان زاده؛ سریه علیپور

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 197-220

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.252802.1007381

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجربیات دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة دانشگاه تبریز از حس تنهایی اگزیستانسیال است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است و نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبة ژرف‌نگر با 18 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة دانشگاه تبریز انجام گرفت. مصاحبه‌ها ضبط‌ و به روش استرابرت ...  بیشتر