مطالعات زنان
شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد

زهرا میرحسینی؛ مهسا لاریجانی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 51-78

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2018.246504.1007316

چکیده
  در این پژوهش، تلاش شده بازپذیری اجتماعی زندانیان با استفاده از رویکرد نظریة داده‌بنیاد بررسی و مطالعه شود. هدف از این تحقیق تبیین مدل و الگوی موفق بازپذیری اجتماعی برای زنان مجرم است. داده‏های این پژوهش کیفی از طریق مصاحبه‏های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 21 زن، که در مرکز خدمات حمایتی بهزیستی پرونده داشته و همگی در گذشته تجربة ...  بیشتر