‌مدل‌سازی ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری زنان موردکاوی حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری

رابعه امامی رضوی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ علیرضا بوشهری؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 581-602

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.290963.1007731

چکیده
  مقالة حاضر تلاشی است بر ارائة مدل ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری زنان با تأکید بر حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و انجام‌دادن مصاحبه‌های خبرگی، ابعاد و مؤلفه‌های ارزیابی سیاست به دست آمد و مدل اولیه‌ای پیشنهاد شد. این مدل از طریق پرسش‌نامة خبرگی و با استفاده از آرای 43 نفر از محققان زن و 36 نفر ...  بیشتر