شایستگیِ فرانیاز و توسعۀ معناداری در کارکنان زن شاغل در سازمان‏ های دولتی ایران

رحمت الله قلی پور سوته؛ فرشته امین؛ مریم السادات موسوی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 217-237

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.292051.1007742

چکیده
  شایستگیِ فرانیاز نیروی کار پس از بحران اقتصادی در سال 2008 به‌عنوان دغدغه‏ای مهم در پژوهش‌های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مطرح شد، زیرا پیامدهایی جدی در سطوح کلان، سازمانی و فردی به دنبال داشت. با توجه به تفاوت در میزان فراگیری شایستگیِ فرانیاز، ابعاد و پیامدهای آن در زنان و همچنین تفاوت در جوامع و فرهنگ‌های مختلف در این زمینه، شایستگیِ ...  بیشتر