روانشناسی
شناسایی تأثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارت‌های پیش از ازدواج

محمد اسماعیل ریاحی؛ توحید علیزاده

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 479-508

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.50283

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف توصیف میزان مهارت‌های پیش از ازدواج دختران مجرد 15 سال و بیشتر ساکن استان مازندران، که پدرشان شهید، جانباز، یا آزاده‌اند، و نیز برای شناسایی میزان تأثیرپذیری مهارت‌های پیش از ازدواج آن‌ها از مهارت‌های والدینشان انجام شده است. بر این اساس، 366 نفر با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و به شیوۀ نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای ...  بیشتر