نقش ترکیب جنسیتی دانش آموزان در شاخه‌های نظری و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها

فائزه منشی؛ راضیه ظهره‌وند؛ فائزه ماشینی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  آموزش نوعی سرمایه‌‌گذاری برای فعالیت اجتماعی و اشتغال نیروی کار محسوب می‌شود. در نظام آموزشی ایران تأمین و پرورش نیروی انسانیِ مورد نیاز جامعه (اعم از زن و مرد) با هدایت دانش‌آموزان به رشته ‌های مهارتی و نظری در دوره‌ی متوسطه صورت می‌پذیرد. هدف این پژوهش؛ تحلیل ترکیبِ جنسیتیِ دانشآموزانِ مدارس متوسطه در شاخه‌‌های نظری و مهارتی ...  بیشتر