مطالعات زنان
مطالعۀ کیفی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان

رضا اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا تفقدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 169-185

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.62352

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل عواملی است که مانع پیشرفت و ارتقای شغلی بانوان در سازمان‌ها می‌شوند. در این تحقیق، از روش‌شناسی کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده و طی فرایند تحقیق، با 16 نفر از بانوان، در طول 4 ماه، از خرداد تا شهریور 1395، در مناطق 2 و 4 و 13 و 16 و 22 شهرداری تهران مصاحبه شد. با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه‌های مکتوب‌شده، ...  بیشتر

باز نمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 89- 1388

علی محمد حاضری؛ علیرضا احمدپور خرّمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29483

چکیده
  کتاب‌های درسی در کنار آموزشِ دانش‌آموزان، آنها را برای پذیرش نقش‌های متناسب با ویژگی‌های جنسیتی‌شان، آن گونه که مدنظر مؤلفین این کتب می‌باشد، آماده می‌کنند. پژوهش حاضر درصدد است به چگونگی بازنمایی جنسیت در کتاب‌های فارسی دوره‌ی راهنمایی و پایه‌های اول، دوم و سوم دبیرستان در رشته‌های غیر انسانی در سال تحصیلی 89- 1388 بپردازد. ...  بیشتر