نویسنده

چکیده

این مقاله با استفاده از نظریه توانمند سازی به موضوع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد . این نظریه مبتنی بر پنج مرحله رفاه – آگاهی – دسترسی – مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد . این پژوهش با روش پیمایشی در شهر تهران انجام شده است و سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد : زنان تا چه حد با نظام اعتباری در ارتباط اند ؟ سطح بهره مندی آنان از اعتبارات چگونگی است و در کدام یک از مراحل نظریه توانمند سازی هستند ؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه زنان وارد فرایند دسترسی به اعتبارات نظام بانکی نشده اند و مهمترین نوع ارتباط آنها با بنک ها برای پرداخت قبض های آب – برق و... و پس انداز است – ارتباط زنان با نظام بانکی برای پس انداز و سپرده گذاری ( به ویژه از نوع قرض الحسنه ) بیش از ارتباط آنها با هدف برخورداری از منابع اعتباری بانک هاست – میزان وام در خواستی زنان برای سرمایه گذاری کلان نیست – زنان در مراحل آگاهی و دسترسی از فرایند توانمند سازی هستند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study applies empowerment theory to examine women’s access to the credit system. The theory distinguishes five stages of welfare, awareness, access, participation, and control and - focuses on gender equality in the development process. Survey research was conducted in 1 the city of Tehran and attempted to answer questions such as: To what extent do women interact with the credit system? To what degree do they benefit from these services? In what stage of empowerment are the women located? Women mainly interacted with banks to pay household utilities bills and manage savings accounts. They used the banking system for savings and deposits (particularly qarz ol-hassaneh) more than for accessing credit resources. Those who were successful in securing loans had a lower sense of being discriminated against. The requested loan amounts were not significant enough to support major investments. Among the five stages of empowerment theory, the women were in the awareness and access stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access
  • Banking System
  • credit
  • Gender
  • Loan
  • Women