نویسنده

چکیده

جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان – نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی است . هدف این پژوهش بررسی تحول الگوی جامعه پذیری جنسیتی در یک جامعه روستایی است که با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی انجام شده است . در این پژوهش نحوه یاد گیری نمادها ، هنجارها و نقش های جنسیتی در زندگی اجتماعی ، دگرگونی ساختاری در خانواده ،و همچنین تحول جامعه پذیری جنسیتی بین زنان و مردان و میان سه نسل بررسی شده است . نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از تحولی وسیع و نامتوازن در فرایند جامعه پذیری جنسیتی نسل جدید است. تفاوت سطح توقعات و انتظارات زنان جوان با واقعیات موجود ، تنش ها و تضادهای گوناگونی بین نیروهای اجتماعی ایجاد کرده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Gender socialization process, as a basis for the reproduction of gender inequalities, has undergone major changes. As societies move from traditional to modern conditions and old structures and values are questioned, re-defined male and female identities require examination by social scientists. The study’s objective is to identify patterns of gender socialization and its changes over time. It relies on qualitative methods, using group discussions and participant observation. The research examines learned gender symbols and roles, shifts in the family structure, and changes in gender norms among women and men across three generational groups. The findings reveal broad and imbalanced changes in gender socialization among the new generation. The discrepancy between the aspirations and expectations of young women and existing realities has led to tensions between social forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Gender
  • gender socialization
  • Role
  • self