نویسنده

چکیده

این مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش زنان نه تنها شکاف جنسیتی را کاهش می دهد بلکه موجب ارتقای سطح بهره وردی – تولید بیشتر و درآمد بالاتر خواهد شد . چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی و تاکید بر سرمایه گذاری در آموزش زنان است . یافته های این پژوهش که با استفاده از روش اسنادی انجام شده است نشان می دهد که افزایش تحصیلات به طور مشابهی در میزان دستمزد مردان و زنان تاثیر می گذارد ، و سرمایه گذاری بیشتر در مقاطع بالاتر آموزشی ( به دلیل هزینه های پولی و فرصتی فزاینده ) با بازده نزولی روبروست .ولی از آنجا که متوسط تحصیلات زنان در ایران و بیشتر کشورهای جهان تاکنون کمتر از مردان بوده است ، بازده نهایی تحصیلات زنان تحصیل کرده نقش مهمی در ارتقای سطح بهداشت ، سلامت و پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ایفا می کنند . اقتصاد دانان معتقدند که زنان تحصیل کرده مشارکت بیشتری در نیروی کار دارند و با شرکت در فعالیت های تولیدی و درآمدزا ، مالیات بیشتری به دولت می پردازند . و بدین ترتیب پایه مالیاتی را وسعت می بخشند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article argues that investment in female education not only reduces the gender gap, but also leads to greater efficiency, increasing production, and higher income. The study is based on human capital theory, with an emphasis on gender. Secondary data was utilized. The findings reveal that increased education similarly affect women and men’s wage levels, however, greater investment in higher levels of education (because of increasing financial and opportunity costs) produce lower returns. Given the fact that the average education level of women in Iran and most of the world is less than men, female education has a greater final output than male education. Additionally, economists believe that female education has a higher social return because of the important role educated women play in promoting the health, well-being, and education of their children. Educated women are more active in the labor force, in production and income-generating activities, pay more taxes and as such, contribute to the expansion of the tax base.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Investment
  • social activities
  • Social changes
  • Women