نویسنده

چکیده

متخصصان توسعه ( کنترل شهروندی ) را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادن اند . در این گونه مشارکت – مردم در تصمیم گیری هایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند . مسئله مهم در تحقیق چنین مشارکتی شناخت متغیرهایی است که موفقیت مردم ( زنان و مردان ) را در کنترل امور جامعه تضمین می کند . شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان و عوامل مرتبط با آن هدف این مقاله است که بر ÷ایه یاقته های پژوهشی در شهر تهران تدوین شده است . در مدل تحلیلی پژوهش – از نظریه ها و مطالعات تجربی پیشین کمک گرفته است . در مجموع – شش نوع مشارکت : مدنی – حمایتی – فرهنگی – تفریحی – محلی – مذهبی – خیریه ای و شرکت در فعالیت های انقلابی شناخته شده است . میانگین مشارکت مدنی پایین تر و میانگین مشارکت مذهبی – خیریه ای بالاتر از سایر انواع مشارکت است . به طور کلی – میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Development experts have distinguished citizenship control as the highest form and degree of participation. In such participation, people have decision-making power in issues that affect their daily lives. The identification of variables that ensure women and men’s ability to control society’s affairs is important for the realization of participation. This article aims to identify the different forms of women’s social participation and its related factors. It is based on a study that was conducted in the city of Tehran. The analytical framework was assisted by theory application and previous empirical studies. Six forms of participation were identified: civil, social support, ,cultural-entertainment, local, charity-religious, and revolutionary. Civil participation was the least prevalent among women, while charity-religious participation was the most widespread. In general, the level of social participation in Tehran was lower than expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Development
  • social participation
  • Women