نویسنده

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خانوادگی ، اجتماعی و سیاسی زنان در دوره صفویه به منظور شناخت کلیشه های جنسیتی در ابعاد و مقاطع مختلف زمانی است. وضعیت زنان در این دوره با نگاهی تاریخی / جامعه شناختی و با روش مطالعه توصیفی/ تاریخی بررسی می شود تا شاید خاستگاه بسیاری از عقاید و باورهای کلیشه ای جنسیتی در عهد صفویه و حتی امروز که مانع تأثیر روند توسعه در بهبود وضعیت زندگی زنان شده است روشن شود. ناتیج مطالعه نشان می دهد که بعد از حمله مغول و در زمان صفویه، وضعیت عمومی زنان در ایران دستخوش تحول کمتری بوده است. زنان در این دوره از حقوق قانونی، آزادی فردی ، ثروت و مالکیت محروم بودند. خانواده ها دختران خود را ه عنوان هدیه به حرمسرای شاهان تقدیم می کردند تا بتوانند از این طریق به موقعیت اجتماعی و اقتصادی خاصی دست یابند. بنظر می رسد برخی از کلیشه های جنسیتی آن دوره هنوز ادامه داشته و پیشرفت زنان را محدود می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the family, social and political positions of women in the Safavid period, with the aime of understanding thr gender stereotypes in a different dimensions and ears. A historical explanatory approach has been utilized for the research. Research finding demonstrates in Iran, the situation of women after the Mongolian invasion and during the Safavid era was subject to fewer transformations. Women in these periods did not enjoy legal rights, individual freedoms, personal access to wealth and ownership. Families would offer their daughters as gifts to kings, as part of the royal harems, so that through their daughters they could gain higher social and economic status. Gender stereotypes that existed during that time, and perhaps persist to date and continue to limit the advanement of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Gender
  • Safavid
  • stereotypes
  • Women