نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اجتماعی اختلالات روانی زنان، به ویژه افسردگی است. این بررسی با استفاده از مدل علّی / توصیفی با بهره گیری از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در زنان 20 تا 60 ساله ساکن شهر تهران انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بیماری روانی افسردگی در زنان از عوامل متعددی تأثیر می گیرد که در شبکه پیچیده ای از روابط علّی با یکدیگر قرار دارند. فشار روانی زنان دارای منشأ اجتماعی است و با ساختارها و نظام اجتماعی ارتباطی وسیع و تنگاتنگ دارد. دست یابی نابرابر زنان به منابع ارزشمند در خانواده، تقسیم جنسیتی کار و نوع روابط قدرت در خانواده همراه وضعیت اجتماعی / اقتصادی و متغیرهای مربوط به پیشینه زنان در ایجاد فشارهای روانی در انها نقش مهمی دارد. فرآیند جامعه پذیری زنان بر اساس صفات منتسب به نقش های جنسیتی زنانه مانند داشتن فشار روانی و فقدان خود اثربخشی در زنان، آنان را برای ابتلا به بیماریهای روانی، به ویژه افسردگی، مستعدتر می سازد. احساس بیگانگی اجتماعی و دوگانگی آگاهی نیز در مقام عوامل اجتماعی مؤثر در بروز بیماری روانی زنان همبستگی معناداری با افسردگی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of the present research is to study the social origin of women's mental disorder, particularly depression. A survey was conducted
using questionnaires of casual-descriptive basis of "Social production of vulnerability/ stress" among women (20-60 years of age) in Tehran. The research findings indicate that women's depression has been influenced by complex network of numerous interrelated factors/causes. Mental stress of women has a social origin that is closely and extensively linked to social structures and systems. Unequal access to valuable resources within the family, gender-based work division, types of power relations in the family, along with social-economic status-related variables of women's background have important roles in creating mental stress. The process of women's socialization determined by ascribed gender roles of womanhood (e.g. having mental stress and lacking self determination among women) tend to make them more vulnerable to mental disorder, particularly depression. Feeling socially alienated and having cognitive duality are also among meaningful and critical social factors causing women's depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive vulnerability/stress model
  • Depression
  • duality
  • Mental Disorder
  • Social Alienation