نویسنده

چکیده

تفاوت های روان شناختی دختران و پسران به عت تأئثیرگذاری آن در جامعه پذیری نوجوانان و آگاهی آنان به نقش های جنسیتی خود اهمیت زیادی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی این تفاوت هاست که در چارچوب نظریه «طرح واره جنسیتی بم» انجام شده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه بوده که بیش از پانصد دانش آموز دبیرستانی آنها را تکمیل کرده اند. مهم ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که باورهای جنسیتی دختران و پسران جوان تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارد، چنانکه باورهای جنسیتی پسران در مقایسه با دختران غیر کلیشه ای تر است. دختران بیش از پسران آرزو دارند که در صورت تولد دوباره، جنس دیگری داشته باشند. این مسئله مؤید آن است که دختران کمتر از پسران از جنس خود رضایت دارند. از آنجا که دختران با داشتن صفات و رفتارهای فعال و اجتماعی و پسران با داشتن صفات و رفتارهای عاطفی تر بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته اند، به نظر می رسد که کلیشه های جنسیتی همچنان در جامعه اعمال می شود و هر گونه فاصله گیری از این نوع کلیشه ها نوعی ناهنجاری تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Psychological differences between girls and boys which influence socialization of the young in their perceived gender roles are becoming highly important. The aim of the present research is to study these differences within the conceptual framework of BEM Gender Index. The
data was gathered through questionnaires completed by a sample group of over 500 high school students. The research findings demonstrate significant differences among girls and boys in such a way that gender beliefs among boys in comparison to girls were more non-stereotyped. If born again, girls
wished more than boys to have a different sex. This issue is an indication of girls being less content than boys about their sex. Considering that girls with active and social characteristics and behaviors, and boys with emotional characteristics and behavior were more frequently criticized, it seems gender
stereotyping is a prevailing practice in the society and getting away from it is considered an abnormality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boys
  • contentment
  • Gender
  • girls
  • Perception
  • stereotype