نویسندگان

چکیده

جهانی شدن، به عنوان پدیده ای فراگیر ، حاصل تغییر و تحولات است که همه جوامع بشری را با چالشی بزرگ مواجهه ساخته است. خانواده نیز نهادی اجتماعی است که تحولاتی را تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن تجربه است.سؤالی که پاسخگویی به آن هدف اصلی این مطالعه را تشکیل می دهد این است که خانواده معاصر چه تغییراتی را فرآیند جهانی شدن تجربه خواهد کرد؟ و چه چالش ها و فرصت هایی برای خانواده ایجاد خواهد شد؟ نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که خانواده در عصر جهانی شدن به حیات خود ادامه خواهد داد و از بین نخواهد رفت، اما دگرگونی هایی در الگوهای خانواده و روابط حاکم بر آن ایجاد خواهد شد. مردم شکل های جدید و متنوع تری از روابط خانوادگی را تجربه خواهند کرد. ساخت قدرت در خانواده تغییر خواهد کرد و ساختار پدرسالاری در جوامع در معرض تهدید قرار می گیرد. خانواده، در عصر جهانی شدن ، خانواده هسته ای سنتی نخواهد بود. علاوه بر آن، افزایش میزان آگاهی، مشارکت اجتماعی، اشتغال و تحصیلات زنان، جایگاه و موقعیت آنان را در خانواده و اجتماع دگرگون می کند. همچنین، رسانه های ارتباط ملی و فراملی تأثیرات متعددی را بر خانواده تحمیل کرده اند. جهانی شدن، در عین حال که فرصت هایی را برای از بین بردن پدرسالاری و افزایش حقوق زنان ایجاد کرده است، در مقابل چالش هایی در زمینه هویت و ساختار روابط خانوادگی پیش روی جوامع قرار داده است. بنابراین ، شناخت ابعاد گوناگونه جهانی شدن و تأثیرات آن می تواند در استفاده از فرصت های مثبت و برخورد مناسب با چالش های رویاروی راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Globalization is an encompassing phenomenon, which has created challenges for all of humanity. The family, as a social institution, has experienced some transformations brought about by globalization. The issue under study in this paper examines the potential impact of globalization on the family and the challenges and the opportunities that are created by globalization for today's family. The results of this study point to fact that the family in the era of globalization will continue to survive. However, there will be changes in the family structure and in the relations between family members. The typical nuclear family will experiences transformations, and greater varieties of family types. Additionally, the power structure of patriarchy within families, women's greater awareness, their social participation, employment and education, will transform their status in the family and society. While globalization can have the potential to create opportunities for the eradication of patriarchy and increase of women's rights, it also holds many challenges in the realm of identity and structural relations of family members. As such, it is important to understand globalization in its various dimensions and its possible impact, so that its positive opportunities can be harnessed and its challenges be appropriately addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • feminism
  • Globalization
  • patriarchy
  • Women