نویسنده

استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

فرض‏های فرهنگی متفاوت از "خود " در فرهنگ شرق و غرب نه تنها سبب شکل‏گیری مفهوم خود فردیت یافته در غرب و خود جمع مدارانه در شرق شده است‏، بلکه در ارزیابی و قضاوت افراد در مورد میزان بهزیستی و سلامت روانی‏شان نیز تاثیر گذاشته است. این مقاله ضمن بحث در مورد چگونگی تاثیر‏گذاری فرهنگ در شکل‏گیری مفهوم خود، به بررسی رابطه بین الگوی فرهنگی جمع مداری و حرمت خود با بهزیستی در دختران ایرانی و کانادایی می پردازد. نتایج این بررسی نشان می‏دهد که در دختران ایرانی تمایلات جمعی نقش مهمی در شکل‏گیری مفهوم خود و سلامت روانی دارد در حالیکه در دختران کانادایی حرمت خود فردی نقش بیشتری در سلامت روانی ایفا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Concept and Mental Health in East and West

چکیده [English]

Different cultural assumptions of “selfhood” in East and West cultures provide the individuated self-concept in West and collective self-concept in East, which in turn influence how individuals judge their well-being and mental health. While discussing how culture influences formation of self-concept, this paper examines the relationship between cultural pattern of collectivism and self-esteem with well-being among Iranian and Canadian female students. The results show that in Iranian girls collective tendencies have a significant role in formation of self-concept and in mental health, whereas for Canadian girls personal self-esteem is the most important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Being
  • Concept
  • Mental Health
  • Culture
  • self
  • Well