نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهر

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

: در پژوهش‏های جامعه‌شناختی انجام شده در ایران به مسأله تحرک اجتماعی زنان کمتر پرداخته شده است. در حالیکه شناخت چگونگی تحرک اجتماعی زنان و میزان این تحرک می‌تواند به برنامه‌ریزی‏ها و سیاستگزاری‏های جامعه کمک نماید. این مقاله به بررسی تحرک اجتماعی بین‏نسلی زنان شهر نشین تهرانی می پردازد. در این مطالعه تحرک اجتماعی بین نسلی دختران (نسل جدید) نسبت به مادرانشان با شاخص‏هایی چون سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، سن ازدواج، منزلت شغلی و تصمیم‌گیری در انتخاب همسر سنجیده شده است. همچنین عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی زنان نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که نسل دختران نسبت به نسل مادران و مادربزرگ‏هایشان دارای تحرک اجتماعی صعودی بین نسلی بوده‌اند. مقایسه‌ نمرات شاخص‏های تحرک اجتماعی در هر نسل بیانگر بالاتر بودن نمره‌ تحرک اجتماعی دختران نسبت به مادران و مادران نسبت به نسل پیش از خودشان بوده و در میان عوامل مؤثر در نسل دختران، درآمد والدین مهمترین نقش را در میان سایر متغیرهای مستقل به خود اختصاص داده است در حالیکه در نسل مادران آنها نسبت به مادربزرگ‏ها سن ازدواج مهمترین نقش را ایفا می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inter-Generation Woman’s Social Mobility in Tehran

چکیده [English]

The study of social mobility is part of urban studies. Iranian sociological investigations do not reflect much about the problem of women’s social mobility; while understanding the dynamics of women’s mobility and its extent can help in planning and policy-making within the framework of social studies. The present research probes into women’s inter-generation social mobility in an Iranian urban setting: that of the city of Tehran.
This research measures girls’ inter-generation social mobility (the new generation), as compared to that of their mothers, by considering indices such as level of education, number of children, age of marriage, status of job, and the choice in spouse selection. Moreover, factors influencing inter-generation social mobility have also been analyzed and assessed. The findings show that the girls under the study (sample population) had greater upward inter-generation social mobility, as compared with their mothers. This is demonstrated by a comparison of values of indices of inter-generation social mobility with the earlier generations. This comparison indicated an increasing upward tendency. Among factors influencing such a tendency, the parents’ income was of paramount importance, within other independent variables. Whereas, so much as their grand mothers were concerned, the same importance was attached to the age of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generation social mobility – socioeconomic status – job status.
  • inter