نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش‏هایی که تا‏کنون در زمینه خشونت علیه زنان انجام گرفته به این واقعیت که خشونت خانگی از اختلال در تعاملات سالم اجتماعی و خانوادگی و عدم دسترسی به منابع با ارزش نتیجه می‌شود کمتر توجه نموده‌اند. بنابراین در این مقاله سعی می‏شود علاوه بر توجه به عواملی همچون شکل روابط در خانواده جهت‏یاب، شیوه جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی در خانواده جهت‏‌یاب و سرمایه‌ها و منابع قابل دسترس زنان، پدیده خشونت علیه زنان از زاویه نوع روابط حاکم میان همسران نیز بررسی شود. برای شناسایی مؤلفه‌های ذکر شده از نظریه‌های یادگیری اجتماعی، منابع، جامعه پذیری جنسیت، اثرات تعامل و نظریه کنش متقابل استفاده شده است. روش این مطالعه، پیمایش است و داده‏ها با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختارمند 200 زن تهرانی متأهل که دارای حداقل یک فرزند می باشند بدست آمده است. تکنیک نمونه گیری مورد استفاده نمونه‏گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای توأم با نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند نوع روابط در خانواده دارای نقش اساسی در تعین میزان خشونت علیه زنان می‌باشد. همچنین بین شیوه جامعه‏پذیری نقش‏های جنسیتی‏، سرمایه‏ها و منابع در دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت‏یاب با خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد. در تحلیل چند متغیری، روابط گفتمانی و درآمد ماهانه به‏ترتیب به‏عنوان مهم‌ترین تبیین‏کننده‏های خشونت علیه زنان معرفی شده و ضریب تعینی برابر با 77/0‏ را برای توضیح تغییرات خشونت علیه زنان بدست داده‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestic Violence on Women in Tehran: The Role of Gender SocializationT Resources Available for Women and Family Relationships

چکیده [English]

The research conducted on “domestic violence on women” have paid little attention to the fact that this phenomenon is resulted from the disruption in healthy social and family relationships as well as lack of available valuable resources for women. Therefore, this study attempts not only to contemplate on such elements as the shape of relationships in directed family, manner of gender socialization in directed family, and capital and available resources for women, but also to examine the violence on women from the viewpoint of couples’ relationships. Theories such as social learning, resources availability, gender socialization and interection have been used to explain this matter. The results show that the types of relationships in the family play an important role in determining the quantity of violence against women. Also there are some meaningful relationships between gender socialization, capitals and available resources for women and the shape of relationship in the family. In multivariable analysis, discursive relationship and monthly income are found to be the most important factors on violence on women and the explanatory coefficient for explaining variance in violence on women is 77%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence on women
  • family relationship
  • social valuable resources
  • gender socialization.