نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر اجتماعی

چکیده

از آنجا که مد یکی از صورتها و جلوههای مدرنیته تهرانی-ایرانی است که در صور گوناگون خودنمایی میکند و در حال تغییرات سریع و همه جانبه است سعی میکنیم تا صورتهای گوناگون مد در دوره کنونی در شهر تهران را بر اساس مکتوبات و شواهد در قالب عبارات و تصاویر نشان دهیم. در این پژوهش به دو سؤال محوری «صور گوناگون مد در ایران چگونه است؟» و «عوامل مؤثر در نشر و گسترش انواع مد در حال حاضر چیست و چگونه شکل میگیرد؟» پاسخ میدهیم. این پژوهش مطالعه موردی و جامعه مورد مطالعه مراکز خرید مرتبط با پدیدهمد است که ضمن ثبت و طبقه بندی صور گوناگون مد در این مکانها در قالب پرسشنامه نیز به مصاحبه با افراد میپردازیم. بدین منظور طبقه بندی از انواع نحوه پوشش لباس و همچنین مو از بسیار ساده تا آخرین مدهای روز انجام میشود و در این زمینه سه عامل مصرف کنندگان مد، توزیع کنندگان و جامعه را بعنوان عوامل مؤثر بر پدیدهمد سنجش میکنیم. تبیین پدیده مد به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بر اساس تئوری زیمل و تکیه بر برداشت عام او از مفهوم مدرنیته صورت میپذیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد؛ ضمن اینکه پدیده مد متأثر از جامعه جهانی است و توزیع کنندگان نیز بنحوی در نشر و گسترش آن تأثیر دارند، اما کنشگران اصلی در این حوزه مصرف کنندگان هستند که ضمن پذیرش آن تصرفاتی نیز به-خصوص در نحوه کاربری و معنایی آن به عمل می آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Categorization of fashion in Tehran: an emphasize on women's clothing

نویسندگان [English]

  • mehri bahar 1
  • maryam Zare 2

چکیده [English]

Fashion is an aspect of Tehran's (and Iran) modernity which represents itself in various forms and is thus changing rapidly. This study aims to illustrate various forms of fashion (women's clothing and hair coverings) in Tehran by means of photos and statements. In this survey 2 main questions are answered: "what are different forms of fashion?", which factors control the development and spread of fashion and how is fashion formed ?”. This survey is a case study and the samples are selected from shopping centers related to fashion. In this research in addition to recording different forms of fashion, interviews are conducted with those involved in fashion using a questionnaire. Different kinds of clothing and hair covering, from the simplest forms to the most up to date fashion, are thus categorized. In addition, using Zimel theory, the development and spread of fashion in the society is discussed, mainly focusing on three factors including fashion consumers, fashion distributors and society. It is concluded that, although development and spread of fashion is affected by global society and distributors, the main interacting factor is the consumers that while accepting it, make changes especially in its usage and meaning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural differences
  • Fashion
  • Fashion's distributors
  • imitation
  • Social Change
  • youth and society