نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

وجود امنیت در محیط های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد که حساسیت وجود و یا میزان امنیت نسبت به برخی از گروه‌های سنی و جنسی متفاوت می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با بهره گیری از مطالعات میدانی، موضوع امنیت محیط های شهری با رویکرد جنسیتی مورد مطالعه قرار گیرد. روند کار شامل استخراج مبانی و تجارب مرتبط صورت گرفته، سپس مفهوم سازی و استخراج ابعاد و شاخصها و متغیرها است. داده های مورد نیاز بر پایه پرسشنامه گردآوری شده است، محدوده مطالعاتی با توجه به میزان کشش اجتماعی فضای عمومی شهری، محدوده ای در جنوب خیابان امام خمینی، انتخاب گردیده است. سنجش میزان امنیت درک شده از فضا و میزان تردد و استفاده از فضا و ارتباط بین این دو مؤلفه از اهداف اساسی این مقاله می باشد. در این زمینه نتایج مطالعه نشان داد که بین احساس امنیت درک شده از فضا و میزان تردد و استفاده از آن فضا رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین در سنجش شاخصهای بعد اجتماعی کالبدی به مسئله میزان آشنا بودن محیط و شهرت فضا و در بُعد اجتماعی به شاخص عدالت اجتماعی فضا و اهمیت متغیر چیرگی جنسیتی در احساس امنیت ذهنی زنان در این شاخص پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of factors affecting women's safety in urban environments

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Bemanian 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • E Zabetian 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • public space
  • Safety
  • Safety improvement
  • TEHRAN
  • Women