نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده

در سالهای اخیر، رویکردهای مشارکتی به توسعه مورد توجهی فزاینده قرار گرفته و بر اهمیّت مشارکت، هم به عنوان یک وسیله و هم به‌عنوان یکی از هدفهای توسعه پایدار تأکید شده است. با وجود نقش مهم زنان در فرایند توسعه روستایی، مشارکت آنها در برنامه های آموزشی– ترویجی محدود است. هدف کلی این پژوهشِ توصیفی–پیمایشی، تبیین میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی– ترویجی بر اساس سطوح مختلف نردبان مشارکت شری آرنستین است. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 120 نفر برآورد می شود و نمونه گیری به روش نمونه‌گیریِ چندمرحله ای انجام شد. هشت پله نردبان مشارکت به ترتیب از پایین به بالا شامل دگرگون سازی، مرتفع سازی، آگاه سازی، مشاوره، توافق، شراکت، قدرت قانونی و کنترل است. بر اساس یافته ها، بیشترین میزان مشارکت زنان روستایی مربوط به پله دگرگون سازی و کمترین میزان مشارکت مربوط به پله توافق است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مشارکت زنان روستایی در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین بر حسب وضعیت تأهل تفاوتی معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، انجام نیازسنجی مناسب، تقویت تشکل های زنان و استفاده از رسانه های جمعی به منظور آگاه سازی زنان در ارتباط با توانمندی های آنان به عنوان رهنمود هایی برای مروجان و کارشناسان فعال و مرتبط با زنان روستایی ارائه تا مورد استفاده حرفه ای آنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining rural womens' participation in extension education program based on Arnstein's ladder of citizen participation model

نویسندگان [English]

  • kiumars zarafshani 1
  • KHOSHGHADAM KHALEDI 2
  • Mansour Ghanian 3

چکیده [English]

Over the past decades, participatory approaches to development have been the center of attention not only as a means to sustainable development but also as an end. Although women's role in rural development is emphasized, their participation in extension educational programs is nevertheless limited. Using Sherry Aronstein theoretical framework, the descriptive-survey research aims to determine the level of participation among rural women. Considering Krejcie and Morgan (1980) table of sample size, multistage random sampling is used to select 120 rural women. The results follow Sherry Arnstein's ladder from bottom to top sequentially as manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, and citizen control. Findings reveal that rural women are more on manipulation level (non-participation) and less on placation level (tokenism). Results also show that there is a significant difference between women's participation and educational level as well as marital status. Finally, recommendations are provided to enhance rural women's participation in extension education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ladder of participation
  • participation
  • Rural Development
  • rural women