نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس بخش ارزیابی فرهنگی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش ارزیابی آموزش عالی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 کارشناس ارشد بخش ارزیابی آموزش عالی هیئت نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی

چکیده

مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی اساتید زن از کارآمدترین شیوه های شناخت مسائل ساختاری و کارکردی زنان دانشگاهی برای ایجاد زمینه های رشد و تعالی این گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیلی و مدل ارزیابی راهبردگرا، ضمن مطالعهی نتایج مطالعات داخلی درباره ی وضعیت اجتماعی زنان دانشگاهی، میزان انطباق آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی میکند. یافته ها نشاندهندهی رشد زنان عضو هیئت علمی، پایین بودن میزان مشارکت آنها در مدیریت ها، تصمیمات و سیاستهای کلان در دانشگاه ها، همایش ها و سمینارها و وجود احساس تبعیض و اجرای نشدن عدالت سازمانی در بین آنهاست. با وجود زمینه های مساعد برای ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل نقش و مسئولیت همسری و مادری و نوع نگرش به زنان در محیط کار باعث شده است که استعدادها و قابلیت های زنان دانشگاهی به طور کامل شکوفا نشود. راهکارهای اجرایی شامل؛ تحول فکری، ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی زنان دانشگاهی، تسهیلات و امکانات ویژه برای اعضای هیئت علمی زن، تأمین امکانات پژوهش و تحقیق و جلب مشارکت و تقویت حضور زنان در پست های مدیریتی در آموزش عالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the conformity of Social status of female faculty members with resolutions of Higher Council of Cultural Revolution

نویسندگان [English]

  • Mahdi Aghapour 1
  • Mehrnoosh Pazargadi 2
  • Ghasem Azadi Ahmadabadi 3

1

2

3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female faculty member
  • Higher Education – Resolutions
  • Meta analysis
  • social status
  • Strategic-oriented assessment