نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

وجود نابرابری‌‌های جنسیتی در جهان امری است که دست‌یابی کشور‌ها به توسعه را با مشکل روبرو می‌کند و کشور‌های درحال‌توسعه بیش از کشور‌های پیشرفته از این مسئله رنج می‌برند. این نابرابری تحت تأثیر عوامل متعدد شکل می‌گیرد: عوامل اقتصادی از جمله وجود یا فقدان فرصت‌‌های برابر در دست‌رسی به بازار کار، مالکیت، کسب درآمد و کنترل بر آن، برابری درآمد، دست‌رسی به اعتبارات و غیره. عوامل اجتماعی می‌تواند به‌عنوان زیرساخت اصلی موجد این نابرابری‌ها عمل کند و سایر انواع نابرابری‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را در پی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله این است که ضمن معرفی شاخص‌های مهم در سنجش نابرابری‌های جنسیتی در جهان به تعیین مشکل ساختاری این شاخص‌‌ها در خصوص عدم توجه به الگو‌ها و غالب‌های ساختاری جامعه بپردازد. نگرش های مختلفی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که عمدتاً مبنای تعیین شاخص‌ها می‌باشند. از جمله روی‌کرد نوگرایی- نئوکلاسیک، دیدگاه بوزروپ و مطالعات زنان در توسعه. این مقاله با بهره‌گیری از منابع مکتوب، به تحلیل این نابرابری‌ها می‌پردازد. مطالعه‌ی حاضر نشان می‌دهد که منابع منتشره در سطح جهان و ایران، وجود نابرابری‌ها به شکل فوق را تأئید می‌کنند و بر عوامل اجتماعی به‌عنوان کلید اصلی پیدایش سایر انواع نابرابری‌ها تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analytical framework for studying gender inequality

نویسنده [English]

  • Fazileh Khani

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender development
  • Gender Development Index
  • gender inequality
  • Women