نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه¬شناسی، مدرس دانشگاه پیام‌نور رضوان شهر یزد

چکیده

جنسیت و دین‌داری دو مفهوم جامعه‌شناختی در روزگار ما هستند که مورد توجه بسیاری از جامعه‌شناسان قرار گرفته‌اند و گسترش نهضت‌های طرفدار حقوق زنان و اهمیت جنبش‌های دینی در جهان سببِ افزایش توجه به این دو پدیده و رابطه‌ی بین آن‌ها شده است. این پژوهش با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی بین جنسیت و میزان و ابعاد دین‌داری انجام می‌پذیرد. جامعه‌ی مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه یزد هستند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با استفاده از نسبت دانشجویان دختر به پسر، برابر 160 دختر و 106 پسر تعیین و دو گروه با هم مقایسه خواهند شد. تکنیک گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان دین‌داری در مجموع، بالا (67 درصد) و نمره‌ی زنان بالاتر از مردان است. هم‌چنین در همه‌ی ابعاد دین‌داری جز بُعد مناسکی، تفاوت بین مردان و زنان معنادار است به‌طوری‌که در همه‌ی ابعاد پیامدی، اعتقادی و عاطفی نمره‌ی زنان بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Gender and Religiosity (The extent and Dimensions)

نویسندگان [English]

  • Masoud Hajizadeh meymandi 1
  • Fatemeh Ebrahimi Sadrabadi 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequential
  • Dimensions
  • Experimental
  • Gender
  • Ideological
  • Religiosity
  • Ritualistic
  • Yazd university