نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه ارمنستان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی عوامل پیش بینی کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه-کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل در شهر تهران انجام شد. بر این اساس، به طور تصادفی 184 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به مجتمع قضایی خانواده، پزشکی قانونی و مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و 228 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به علت هایی به مراکز فوق مراجعه نکرده بودند انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌های سنجش خشونت، پرسش‌نامه‌ی جامعه‌پذیری، پرسش‌نامه‌ی حمایت‌های اجتماعی که میزان حمایت های اجتماعی واقعی و ادراک‌شده‌ی زنان را می‌سنجد و پرسش‌نامه‌ی سرمایه‌های اجتماعی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اعمال انواع خشونت از سوی مردان علیه همسران‌شان در گروه مراجعه‌کننده به دادگاه بیشتر از گروه کنترل است. هم‌چنین حمایت‌های اجتماعی واقعی ادراک‌شده و سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زنان خشونت‌دیده‌ای که به دادگاه مراجعه کرده‌اند، کمتر از زنان خشونت‌دیده‌ای است که به دادگاه‌ها مراجعه نکرده‌اند. زنانی که دست‌رسی بیشتری به منابع شغلی، تحصیلی و حمایت ‌های خانوادگی دارند کمتر از سوی همسران‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. هم‌چنین نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که جامعه‌پذیری، حمایت‌های اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی، سهمی‌تعیین‌کننده در پیش‌بینی اعمال خشونت علیه زنان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مطالعه‌ی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khosravi 1
  • Mitra Khaghani Fard 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender role socialization
  • Social capital and support
  • Violence agaist women