نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی اجتماعی) دانشگاه تهران

4 استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل شده است. تعدد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم‌ها می‌افزاید. از این رو، بالاخص در دو دهه اخیر، روش‌های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسائل تصمیم‌گیری به یاری آنان شتافته و تکنیک‌ها و فنون «تصمیم‌گیری چند معیاره» و «سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری» (که از جمله تخصص‌های مهندسین صنایع، کامپیوتر و مدیران صنعتی به شمار می‌رود) را ایجاد نموده‌اند. در این مقاله با انجام یک پژوهش بین رشته‌ای و با ترکیب دو روش تصمیم‌گیری چند معیاره(UTA و پرموتاسیون) نرم افزاری را توسعه داده‌ایم که می‌تواند به کاربر در اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص انتخاب همسر (با در نظر گرفتن شاخص‌های وی) کمک نماید و بهترین فرد را از میان افرادی که در نظر دارد برگزیند. کاربرد این نرم افزار به حضور کارشناس یا مهارت خاصی نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Multi Criteria Decision Support System for Spouse Selection

چکیده [English]

Making decision has become one of the most challenging responsibilities of managers in recent decades. Finding the optimum solution for multiple criteria decision making problems is complicated. Notably, Multiplicity of decision making indices accompanied by variability in quantitative and qualitative measures aggregates the complexity of decisions. Operations research (OR) and multiple criteria decision making (MCDM) techniques have enabled industrial engineers and managers to deal with such problems more easily. Although spouse selection can be defined as an important multiple criteria decision problem, an applicable decision model have not been developed in this field yet. In this paper we propose an aggregated algorithm using UTA and Permutation in order to develop a DSS (decision support system) which supports user in the process of selecting the most appropriate spouse. This system is simple to use and does not require any special expertise or computation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouse selection
  • MCDM
  • MADM
  • UTA
  • DSS
  • Decision making