نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظری- فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی زاویه‌ای از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بین دو کشور ایران و عراق است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. در اینجا از زاویه تجارب زنانی جنگ را می‌بینیم که با جنگ مواجه شده، در اثر جنگ خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند، به کارهایی نظیر پرستاری و امدادگری، خبرنگاری، کمک‌های پشت جبهه و ... پرداخته؛ یا حتی در مواردی سلاح به دست گرفته و با دشمن جنگیده‌اند. تجربیات این زنان ذیل شش مفهوم دسته‌بندی شده است که عبارتند از؛ تجربه ازجاکندگی، انفجار در ساختار خانواده، تغییر در خویشتن زنانه، تجربه بدن زنانه، تعلیق و تجربه، بازجای‌گیری در زندگی روزمره. این کار با کمک بررسی و تحلیل حدود هجده خاطره از این زنان انجام شده و بر آن است که تجربه زنانه از جنگ، تجربه‌ای ویژه و در خور تأمل بوده و دربردارنده ابعاد تازه‌ای از این پدیده اجتماعی است که کمتر مورد بازبینی واقع شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female Experience of War

چکیده [English]

This article aims to analyze the imposed war between Iran and Iraq from a new standpoint. Here, we look at the war from the viewpoint of women who were involved in the war as nurses, doctors, or reporters and etc. They lost their homes and families, or even got armed and battled against enemy.
Their experiences are categorized into six concepts including dis-embedding, explosion in family structure, changing in the female self, suspension and re-embedding in everyday life. The research analyzes eighteen memoirs, and believes that female experience of war is something unique and considerable which has not been mentioned before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changing in Female Self
  • Female Body
  • suspension