نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

3 عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر ‌دانشگاه شهید بهشتی تهران و سرپرست مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

چکیده

هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای با اهداف مختلف، به‌ویژه تدارک زمینه های هدایت دانش‌آموزان به اشتغال و ادامه تحصیل تأسیس شده‌اند. اما کیفیت پایین آنها و نبود ظرفیت های لازم در جامعه و وجود انواع نابرابری‌های جنسیتی در بازارکار، موانعی جدی در راه تحقق این اهداف در هنرستان‌های دخترانه بوده و ذهنیت نامطلوبی بروندادهای آنها را تقویت کرده است. این پژوهش، با هدف بررسی مستند و علمی این ذهنیت، در سه مرحله، بروندادهای هنرستان‌های دخترانه شهر تهران را ارزشیابی نموده است. در مرحله «پیش ارزشیابی»، با پیمایش 236 خبره، 7 عامل و 45 نشانگر بروندادی، در ابعاد «فردی، اجتماعی و اقتصادی» 16 معیار قضاوت در سطوح «نامطلوب، نسبتاًمطلوب و مطلوب»، تدوین شد. در مرحله «ارزشیابی»، با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده، از 3 پرسشنامه برای پیمایش 226 نفر شامل مدیران، دانش آموختگان و کارفرمایان دانش آموختگان شاغل در مشاغل متناسب با رشته تحصیلی، استفاده شد. نتایج نشان داد که در بُعد فردی، کیفیت «پیشرفت و افت تحصیلی» در هنرجویان و «دانش، نگرش، مهارت، خلاقیت» در سطح «نسبتاًمطلوب» و «ادامه تحصیل» در سطح «نامطلوب»، در بُعد اجتماعی، کیفیت «تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی» در سطح «نسبتاً مطلوب» و در بُعد اقتصادی کیفیت «اشتغال» و «کارآفرینی» در سطح «نامطلوب» و «رضایت کارفرما» در‌ سطح «نسبتاًمطلوب» قرار دارد. ابعاد «فردی» و «اقتصادی» در سطح «نامطلوب» و بُعد «اجتماعی» در سطح «نسبتاًمطلوب» ارزشیابی شد. نهایتاً، بروندادهای هنرستان‌ها، در سطح «نامطلوب»، ارزشیابی شد. در مرحله «پس ارزشیابی»، ضمن استفاده از نتایج تحلیل محتوای سؤالات بازپاسخ پرسشنامه-های دانش آموختگان و کارفرمایان و مصاحبه با هنرجویان، هنرآموزان و مشاوران، علل نتایج مرحله ارزشیابی بحث شد و راهکارهای بهبود وضع موجود، پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Girls and Technical-Vocational Education (TVE)

چکیده [English]

TVS have been established with different objectives, namely to prepare the grounds for guiding the students towards employment or providing opportunity for continuing their studies. However poor quality of schools, lack of required capacities in society, and various gender inequalities in labor market have been serious obstacles in fulfilling the above objectives and thus have reinforced the conception that school outputs are undesirable.
Aimed at studying this mentality scientifically, the present research evaluates the outputs of girls’ TVS in Tehran in 3 stages.
"Pre-evaluation" stage consisted of surveying 236 experts, 7 factors, 45 indicators in "personal, social and economical" dimensions and compiling 16 judgment criteria in "desirable, fairly desirable and undesirable" levels.
In "evaluation" stage, compiled factors and indicators, along with 3 questionnaires administrated to 226 participants including principals, graduates, and employers of employed graduates were used.
Results showed that in personal dimension, quality of "achievement and dropout" and "alumni (knowledge, attitude, creativity, and skills)" were "fairly desirable" and "promotion to higher education " was "undesirable".
In social dimension, quality of "fulfillment of educational-social goal" was "fairly desirable". In economical dimension, quality of "employment" and "entrepreneurship" was "undesirable" and "employer satisfaction" was "fairly desirable". Both of personal and economical dimensions were evaluated as "undesirable" and social dimension evaluated as "fairly desirable". Finally, quality of girl’s TVS in Tehran was evaluated as "undesirable".
In "post-evaluation" stage, using the results of content analysis of open ended questionnaires of graduates and employers, matched with interviewing students, teachers and school counselors, the reasons of evaluation results were discussed and recommendations for improvement of present situation were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality
  • Output
  • Girls’ TVS