نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جامعه ایران معاصر، در حال گذار از نگرش‌های سنتی به ایستارهای نوین است. ویژگی دوران گذار، بهم ریختگی اوضاع عمومی جامعه و آشفتگی‌های کرداری و اندیشه‌ای است. ساختار سیاسی به همراه ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نیز به عنوان بخشی از جامعه، در حال گذار از اقتدار سنتی به اقتدار عقلانی و قانونی است. مشارکت سیاسی به‌عنوان چهره عینی مشارکت اجتماعی، نیز با ویژگی آنومیک جوامع در حال گذار، سرنوشتی همانند می‌یابد. در این میان زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به‌عنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته‌اند. نگارنده با پی‌جویی آسیب‌های اجتماعی زنان، بر این باور است که به دلایل گوناگون که ریشه در باورها و ساختارهای دیرینه اجتماعی و اقتصادی دارد، زنان از شبکه تعاملات اجتماعی دور شده‌اند و راه نیل آنان به سطوح عالی قدرت سیاسی دشوار شده است. بنابراین می‌بایست فرصت‌ها و امکان‌های برابر پدید آید تا زنان نیز بتوانند به شیوه‌ای بهینه وارد شبکه پیوندهای متقابل جامعه گردند تا کلیشه رایج فرادستی مردان و فرودستی زنان رو به زوال رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pathology of Women Participation in Contemporary Iranian Society

چکیده [English]

Contemporary Iranian society is transiting from traditional outlook to modern attitudes. Social chaos matched with behavioral and thinking chaos is characteristic of transition period. Political structure, as a part of society, alongside the juridical, economic and social structure is transiting from traditional sovereignty to intellectual and legal one. Political participation, as a tangible aspect of social participation, has similar fate in transiting societies with anomalous characteristic. Nevertheless, women do not have a proper status in political participation and are judged as an incomplete political entity.
The research, through tracing roots of women's social suffering, believes that for reasons arising from ancient social and economic notions, women have been removed from social interaction network thus they are faced with many obstacles and difficulties on attaining high levels of political/ social power. Therefore, equal opportunities and options should be created for women to enter the network of society's mutual relations so that in this way the stereotype of male domination and women's subordination is eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Women
  • social participation
  • economic participation