نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

در فلسفۀ ‏سیاسی متأخر، راه‏حل‏های متعددی برای رهایی سوژۀ زنانه از سرکوب و نابرابری ارائه شده است. برای مثال، فمنیست‏های پساساختارگرای فوکویی از امتناع دائمی زنان، فمنیست‏های پسامدرن بودریاری از حادسازی امر واقع مردانه، فمنیست‏های شالوده‏شکن پسااستعماری همانند اسپیواک از واکاوی دوگانه‏های حاکم بر عقل‌محوری (لوگوس‏سنتریسم) مردانۀ استعماری، فمنیست‏های پسامارکسیستی همانند سیلویا والبای از الحاق زنان به انقلاب‏ سیاسی علیه سرمایه‏داری، فمنیست‏های لیبرال متأخر‌ـ همانند سوزان مولر اوکین‌ـ از حقوق جهان‌شمول و... دفاع می‏کنند. در این میان، به نظر می‏رسد ژولیا کریستواـ متفکری که در مرز میان مدرنیسم و پسامدرنیسم در حرکت است‌ـ راه‏حلی متفاوت برای مسئلۀ سوبژکتیویتة زن ارائه می‏کند که بنا‌بر فرض نگارندگان مقاله، می‌تواند حاوی پیشنهادهای سازنده‏ای برای جامعۀ ‏ما در عصر حاضر باشد. بر این ‏اساس، مقالۀ حاضر دو پرسش اصلی را طرح می‏کند: 1. راه‏حل کریستوا برای رهایی سوژۀ زنانه از سرکوب و نابرابری چیست؟ 2. این راه‏حل حاوی چه نتایج عملی و نظری برای جامعۀ ما در عصر حاضر است؟ به نظر می‏رسد ایدۀ نبوغ زنانه راه‏حل خاص کریستوا برای رهایی سوبژکتیویتۀ زن است که براساس آن زنان‌ـ که بیش از مردان حاوی امر نشانه‏ای‌اندـ می‌توانند در امر نمادین مردانه مشارکت کنند و آن را به تعادل برسانند. همچنین، به نظر می‏رسد مهم‌ترین نتایج این نظریه برای جامعۀ ما نیز بدین قرار است: 1. به جای تغییرات رادیکال یا مقاومت منفی می‌توان از ایدۀ مشارکت‏ خلاقانه سوژه‌های نشانه‌ای ‏زنانه در بافتار زبانی‌ـ فرهنگی جامعه بهره برد؛ 2. مشارکت سیاسی‌ـ اجتماعی زنان ایرانی مستلزم نادیده‏انگاشتن نهاد خانواده، نقش‏مادری، و ارزش‏های زنانه نیست. مقالۀ حاضر از چارچوب نظری منطق ‏درونی برای بازخوانی کلیت اندیشۀ کریستوا بهره می‏برد. روش مقاله هم هرمنوتیک ‏زمینه‏محور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Subjectivity of Women & Release in Kristeva’s Thought: The Idea for Participation of Matter Semiotic of Genius in Public Sphere of Symbolic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavana 1
  • Farzad Azarkamand 2

1 Assistant Professor of Political Science, University of Yazd

2 Masters student of political science, University of Yazd

چکیده [English]

In the contemporary political philosophy was presented the various resolutions for release of female from repression and inequality. For example, the feminists of the post-structuralisms Foucault speak about the permanent refusal of female in opposition. The feminists of the post-modernists Baudrillard defend from the acute of male matter for depletion of the central cause. The feminists of post-colonialists such as Spivak support from Deconsturction of Logoscenterism that is govern on mail discourse. The feminist of contemporarys libral such as Suzan Okin also defend based on the principle of its fundamental of the female’s rights. The Jolia Kristeva thinker moving in the border between modernism and postmodernism, presented the particularly solution for female subjectivity which consists of formative suggestions for our society in modern era. According to this article, two main questions were discussed: 1. What is the resolution of Kristeva for releasing the female subject from the repression and inequality? 2. What is the practical and theoretical results for our society in modern era? It is supposed that the idea of feminine genius can be a good solution for suppression and removing the female subject in public sphere. Since, the idea open a way entrance of Semiotic matter of female to symbolic matter of male. It means that genius caused that the subject of female talker can participate in the logical social political of male actively and disorder that from heart. One of the possible resolutions for battle to in inequality is the activity participation of women in cultural weave of society. The social-political participation of Iranian women is not ignoring the family and maternal role and women values. The women identity could perform balance in Iranian society. In this research grounded hermeneutics method and framework of inner logic were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminine genius
  • modern society
  • release
  • semiotic matter
  • ssubjectivity
  • symbolic matter