نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‏یار روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی در دانشجویان دختر بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیلی بود. کلیۀ دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی، که در نیمۀ دوم سال 1392 مشغول به تحصیل بودند، جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. 110 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند‌مرحله‏ای از این جامعه انتخاب شدند و به پرسشنامه‏های اختلال اضطراب اجتماعی، نارضایتی از تصویر بدن، و پرسشنامۀ محقق‌ساخته میزان استفاده از وسایل آرایشی پاسخ دادند. داده‏های به‌دست‌آمده نیز با استفاده از آزمون‏های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان استفاده از لوازم آرایشی در دانشجویان دختر با نارضایتی از تصویر بدنی (44/0 r=؛001/0>p)، اضطراب اجتماعی (26/0 r=؛001/0>p) و مؤلفه‏های آن، یعنی ترس (28/0 r=؛04/0>p)، علائم فیزیولوژیکی (22/0 r=؛02/0>p )، و اجتناب (21/0 r=؛ 03/0>p) ارتباط مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 19‌درصد از کل واریانس میزان استفاده از لوازم آرایشی بر‌اساس نارضایتی از تصویر بدن و اضطراب اجتماعی تبیین می‏شود.نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که نارضایتی از تصویر بدنی و علائم اضطراب اجتماعی در میزان استفاده از لوازم آرایشی در دانشجویان دختر نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Relation of Body Image Dissatisfaction and Social Anxiety by the using of Cosmetics

نویسندگان [English]

  • Sajjad Basharpoor 1
  • Azadeh Abasi 2
  • Fatemeh Ghorbani 2
  • Akbar Atadokht 1
  • Sajjad Almardi Someh 3

1 Assistant Prof., Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

2 M.A. Students of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

3 M.A. Students, Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

چکیده [English]

The aim of current study was assessing the relation of body image dissatisfaction and social anxiety with using of cosmetics in female college students.The method of this research was descriptive-analytical. The whole female students of Mohaghegh Ardabili University in second half of 2013 comprised statistical population of this study. One hundred and ten female students selected from this society by multistage randomly sampling. They were asked to respond questionnaires of social anxiety, body image dissatisfaction and researcher made questionnaire of using of cosmetics. Gathered data were analyzed by Pearson correlation and multivariate regression tests. The correlation results showed that the using ratio of cosmetics are related positively to body image dissatisfaction (r=0.44, P<0.001). Social anxiety (r=0.26, P<0.001) and its components as fear (r=0.28, P<0.004), physiological symptoms (r=0.22, P<0.02) and avoidance (r=0.21, P<0.03). The results of regression analysis also showed that 19% of variance of the using of cosmetics was explained by body image dissatisfaction and social anxiety disorder gender attitudes. Results of this study demonstrated that body image dissatisfaction and social anxiety disorder play role in the using of cosmetics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image dissatisfaction
  • Cosmetics
  • female university students
  • social anxiety