نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه اصفهان

چکیده

عامل جنسیت می‏تواند تأثیری شگرف بر سازمان داشته باشد یا حتی یک فرد با مشخصۀ جنسیتی خاص می‏تواند از سازمانی به سازمانی دیگر درجۀ پذیرش متفاوتی از الگوها و فرضیه‌های اصلی سازمان داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین جنسیت و فرهنگ سازمانی در کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی‌ـ پیمایشی انجام شد. داده‏های پژوهش در میان مردان و زنان شاغل در کتابخانۀ ملی و با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد دنیسون با شصت سؤال و چهار بخش گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم‌افزار 20/SPSS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که میان عامل جنسیت و ابعاد چهارگانۀ فرهنگ سازمانی، که شامل درگیری در کار (مشارکت‏پذیری)، انطباق‏پذیری (ثبات و یک‌پارچگی)، سازگاری (انعطاف‏پذیری) و رسالت‏پذیری (مأموریت) هستند، رابطۀ معناداری وجود ندارد و اختلاف مشاهده‌شده بین میانگین نمرات برحسب جنسیت با توجه به این ابعاد چهارگانه، که خود شاخص‏های دوازده‌گانه در فرهنگ سازمانی دارند، در شاخص‏های توانمند‌سازی، تیم‌سازی، توسعۀ قابلیت‌ها، ارزش‌های بنیادین، هماهنگی و پیوستگی، تغییر‏پذیری، مشتری‌گرایی، یادگیری سازمانی، و چشم‌انداز با متغیر جنسیت معنادار نبوده، اما در شاخص‏های توافق، جهت‌گیری استراتژیک، و اهداف و مقاصد این تفاوت معنادار بوده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد میانگین امتیازات کلی «فرهنگ سازمانی کتابخانۀ ملی بر‌اساس مدل دنیسون» کمتر از سطح متوسط است. بیشترین امتیاز در بُعد درگیر‌شدن در کار (مشارکت‏پذیری)، (با میانگین01/3) و کمترین امتیاز در بُعد رسالت‏پذیری (مأموریت) (با میانگین 83/2) حاصل شده است.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Gender and Organizational Culture (Case Study: National Library of the Islamic Republic)

نویسندگان [English]

 • Behjat Yazdkhasti 1
 • Sayed Ali mohammad Azarbakhsh 2
 • Raziyeh Mortazavi Ab Alvan 3

1 Assosiat Prof., University of Esfahan, Iran

2 PhD Candidate, Information Science and Knowledge Studies, University of Esfahan, Iran

3 MA., Information Science and Knowledge Studies, University of Esfahan, Iran

چکیده [English]

Gender factor can have a significant impact on the organization or even an individual with certain gender characteristics can be different from organization to organization, the degree of acceptance of the models and assumptions underlying the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between gender and culture at the National Library of the Islamic Republic. This study applied a descriptive- survey. For collecting the survey data, standard questionnaire used. Denison with 60 questions and four sections were collected. Statistical analysis, both descriptive and inferential statistics using SPSS 20 software has been made. The results showed that the average overall score of "corporate culture based on the National Library of Dennison" Less than average level is. Most points after engaging in work (participatory) (mean 01.3) and lowest points in the mission rocker (Mission) (mean 83.2) have been obtained in the field theory has been achieved. The results showed that among the four dimensions of organizational culture that includes gender and conflict at work (participatory), adaptability (stability and integrity), adaptability (flexibility) and taking the mission (mission) are not statistically significant and researcher's claim was not confirmed and the observed difference between the mean scores based on gender, according to the twelve indicators of organizational culture, empowerment, team building, development potential, intrinsic value, consistency and coherence, flexibility, customer orientation, organizational learning and landscape variables, gender was not significant, but Indicators such agreements, strategic direction and goals and this difference was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accountability
 • Adaptability
 • Culture
 • Flexibility
 • Gender
 • Denison model
 • national library of participation
 • mission flexibility