نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر ضمن مرئی‌کردن زنان در دانش جرم‌شناسی بر آن است تا موضوعات کلیدی را در مورد زندان و آزادی پس از آن دریابد. زندگی در زندان تجربة زیستة متفاوتی است که با وجود تفاوت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، و جرمی زندانیان، شرایط و ویژگی‌های مشترکی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد. مطالعۀ حاضر با رویکردی کیفی انجام شده و یافته‌های تحقیق، که از طریق مصاحبه‌های عمیق با 20 زن پس از آزادی از زندان حاصل شده، نشان می‌دهد چگونه زندان، زنان را در یک موضع خاص قرار می‌دهد و برای آن‌ها پیامد‌های بسیار جدی را رقم می‌زند، که بخش عمده‌ای از آن توسط زنان منفی تلقی می‌شود و تبعاتی چون طرد خانوادگی و اجتماعی، دوری از فرزندان و تأثیرات حبس، آموزش و یادگیری بزهکاری در زندان، و... را برای آن‌ها به دنبال دارد. با‌این‌حال، زنان مصاحبه‌شونده معتقدند حبس تأثیرات مثبتی نظیر قطع شبکه‌های ارتباطی جرم‌زا و جدا‌شدن از سابقۀ جرمی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در زندان و مواردی نظیر این را نیز به دنبال دارد. در‌مجموع، زنان فارغ از جرم ارتکابی، محیط زندان را فضایی مبتنی بر قدرت، خشونت، و درگیری می‌دانند که در آن فرد با جدا‌شدن از هر آنچه در جهان بیرون به آن متصل است، مجازات می‌بیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of narratives of women from prison after release

نویسندگان [English]

  • soheili sadeghi fasai 1
  • Zahra Mirhosseini 2

1 Associate Professor, Sociology Department, Social Sciences Faculty, University of Tehran, Iran

2 Ph.D Candidate in Studying Iranian Social Problems, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Prison life experience is different despites individual differences, family, social and criminal prisoners, conditions and characteristics of them. This study was qualitative research findings from in-depth interviews with 20 women after releasing from prison. The prison puts women in a particular subject and very serious consequences for their marks. The vast majority of women are considered to be negative consequences, such as family and social exclusion, away from children and confinement effects on their learning and criminality in prison. However, the women said causing mass imprisonment positive effects such as cutting off communications networks and separating from a criminal record, vocational skills training, such as in prison and also to follow. All women- regardless of the crime, the prison context, power and violence- know that the person is connected to the outside world and sees punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prison
  • Qualitative research
  • women prisoners
[1] آبوت، پاملا و والاس،کلر (1380). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
[2] ابراهیمی قوام، صغری (1388). «مطالعۀ موردی ویژگی‌های زنان بزهکار از روزنامه ایران در سال 1387»، فصلنامۀ پلیس زن، س2، ش‌11ـ12.
[3] احمدی، امید‌علی (1378). مطالعة ویژگی‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی و چگونگی تغییرات زنان مجرم طی یک دورة ده‌ساله (1367ـ1377) و زنان زندانی شهر کرمان: استانداری کرمان، کمیسیون امور بانوان.
[4] دلاوری، علی؛ گلزار، محمود؛ شجاعتی، عباس (1389). «بررسی ویژگی‌های شخصیتی زنان مجرم»، فصلنامة زن و جامعه، س اول، ش3.
[5] سراج‌زاده، حسن؛ نوربخش، افروز (1387). «بررسی رابطة توسعة اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران»، نشریۀ مطالعات زنان، س6، ش3، زمستان 1387، صص31ـ53.
[6] شمس، علی(1391). «آسیب‌شناسی زندان»، تهران: جامعه‌شناسان.
[7] عارفی، مرضیه (1389). «مقایسة امکان کنترل، عزت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی»،  فصلنامۀ مطالعات روان‌شناختی دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دورۀ 6، ش4، ص125ـ145.
[8] عبدی، عباس (1377). «آسیب‌شناسی زندان تأثیر زندان بر زندانی»، تهران: مؤسسة تحقیقاتی و انتشاراتی نور.
[9] غفاری، عذرا (1380). «بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی زنان و مقایسة آن در مناطق مرزی و غیر‌مرزی اردبیل»،نشریۀ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل.
[10] کی‌نیا، مهدی (1373). مبانی جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تهران.
[11] Adler, Freda (1975). “sisters in crime”, new York, NY, USA: McGraw-Hill.
[12] Bloom, B., Owen, B., & Covington, S. (2002), Gender-responsive strategies: Research practice, and guiding principles for women offenders, Washington, DC: National Institute of Corrections.
[13] Given , Liza. M (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research methods, Sage.
[14] Gelsthorpe ,Lorraine & Alison Morris (1990). Feminist perspectives in criminology, Buckingham, UK: open university press.
[15] Hirsch, A. (2005). Battered women, battered again: The impact of women’s criminal Records .In C. Mele & T. A. Miller (Eds.), Civil penalties, social consequences (pp. 85–98). London, England: Routledge.
[16] Jones, S. (2008). Partners in crime: A study of the relationship between female offenders and their co-defendants, Criminology and Criminal Justice, 8, pp 147–164.
[17] O’Brien, P. (2008).Maximizing Success for Drug-Affected Women After Release from Prison, Women & Criminal Justice Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/wwcj20.
[18] Sadeghi-Fssaei, Soheila (1996). “Women and Crime in Iran: The Effect of The Circumstances of Occupation on Crime”, Ph.d. dissertation, university of Manchester.
[19] Simon, R.(1975). Women and Crime, London: Lexington.
[20] Smart ,c(1977). women, criminal and criminology, Rutledge and kegan paul.