نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطۀ بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان رشته‏های کشاورزی و آزمون اثر تعدیلگری متغیر جنسیت در این رابطه بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 469 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان بود که تعداد 285 تن از آن‌ها از طریق روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه‏های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‏آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‏های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنۀ بین 792/0 تا 887/0) بود. داده‏های گردآوری‌شده با نرم‏افزارهای SPSSwin20 و AMOS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه اثر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه داشت و در حدود 40‌درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، بر‌اساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیر جنسیت از اثر تعدیلگری در رابطۀ بین قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه برخوردار بود؛ به‌نحوی‌که این رابطه برای دانشجویان دختر غیرمعنادار، ولی برای دانشجویان پسر مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: moderating role of gender

نویسنده [English]

  • Rohollah Rezaie

Associate Professor, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this survey was to study of relationship between entrepreneurial intention and entrepreneurial self-efficacy of agricultural students and test of moderating effect of gender in this relationship. The statistical population of the study contained all M.Sc. students in Agriculture Faculty of Zanjan University (N=469). A sample size of 285 was selected using a stratified random sampling method (n=285). The standard questionnaires were used to collect the data. A panel of experts confirmed the content validity of the questionnaires. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of questionnaire were at appropriate level (ranged from 0.792 to 0.887). The data were analyzed using SPSSwin20 and AMOS20 softwares. The results showed that entrepreneurial self-efficacy had a positive and significant effect on dependent variable of entrepreneurial intention explaining about 40 percent of its variances. Also, the results indicated that gender had a moderating effect on the relationship between entrepreneurial intention and entrepreneurial self-efficacy; so that the relationship was non-significant for female students, whereas it was positive and significant for male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Students
  • Entrepreneurial Intention
  • Entrepreneurial self-efficacy
  • Gender
[1] بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث (1388). «بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش‏بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه»، فصلنامۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران، س‌40، ش‌3، ص‌91ـ99.
[2] رحمانیان کوشککی، مهدی؛ چیذری، محمد؛ هواسی، علی (1391). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، س‌5، ش‌1، ص‌125ـ144.
[3] زرافشانی، کیومرث؛ سلیمانی، عادل (1390). «تبیین پیشگو‏کنندۀ نیت‏های کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی»، فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س‌2، ش‌3، ص‌107ـ124.
[4] شهنی، منیجه؛ رجبی، غلامرضا؛ شکرکن، حسین؛ حقیقی، جمال (1382). «مقایسۀ باورهای خودکارآمدی ریاضی پسران و دختران شهر اهواز و بررسی رابطۀ متغیرهای جنسیت، نمرۀ قبولی ریاضی و هدفگذاری تحصیلی با آن»، فصلنامۀ علوم تربیتی و روانشناسی، س‌10، ش 1 و 2، ص‌101ـ124.
[5] فولادچنگ، محبوبه (1388). «بررسی مقایسه‏ای باورهای خودکارآمدی شغلی دختران و پسران دبیرستانی»، فصلنامۀ اصول بهداشت، س‌11، ش‌4، ص‌334ـ343.
[6] فولادی، مهران؛ باغبانی، حمزه (1393). «بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان پیام نور شهرستان بیجار)»، فصلنامۀ رشد فناوری، س‌10، ش‌39، ص‌29ـ36.
[7] کردنائیج، اسداله؛ شاه‏طهماسبی، اسماعیل؛ کریمی، محمد (1393). «بررسی تأثیر مؤلفه‏های زمینه‏ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور با تأکید بر قومیت دانشجویان»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، س‌7، ش‌3، ص‌509ـ528.
[8] مرادی، محمدعلی؛ زالی، محمدرضا؛ محمدی، فریبا (1393). «بررسی نقش میانجی سبک‌شناختی بر رابطۀ سرمایۀ انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)»،  فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، س‌7، ش‌1، ص‌111ـ131.
[9] Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), pp 179-211.
[10] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman Press.
[11] Bandura, A. (1992). Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanism. In R. Schwartzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action (pp 3–38). Washington, DC: Hemisphere.
[12] Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. and Pastorelli, C. (2001). “Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories”. Child Development, 72 (1), pp 187- 206.
[13] Barnir, A., Watson, W. and Hutchins, H. (2011). “Mediation and moderated mediation in the relationship among role models, self-efficacy, entrepreneurial career intention and gender”. Journal of Applied Social Psychology, 41 (2), pp 270- 297.
[14] Bird, B. (1988). “Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention”. Academy of Management Review, 13, pp 442- 453.
[15] Boyd, N. and Vozikis, G. (1994). “The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions”. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), pp 63-77.
[16] Chowdhury, S. and Endres, M. (2005). “Gender difference and the formation of entrepreneurial self-Efficacy”. Entrepreneurship in a Diverse World, 8, 1-8.
[17] Crannie-Francies, A., Waring, W., Stavropoulos, P. and Kirky, J. (2003). Gender studies: Terms and debates. Basingstoke: Palgrave.
[18] Crosby, C., Prentice, C., Weber, J. and Hengesh, J. (2001). Pale seismic and geomorphic evidence for Quaternary fault slip on the Central Range and Los Banjos Faults. South American-Caribbean plate boundary, Transactions: 10 years of pale seismology, International Lithosphere Project, Kaikoura, New Zealand.
[19] Davidsson, P. (2006). “Nascent entrepreneurship: Empirical studies and development”. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2(1), 1-76.
[20] De Noble, A., Jung, D. and Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. In R.D. Reynolds, W.D. Bygrave, S. Manigart, C.M. Mason, G.D. Meyer, H.J. Sapienza (Eds.). Frontiers of entrepreneurship research (pp. 73–87). Waltham, MA: P&R Publications Inc.
[21] Dempsey, D. and Jennings, J. (2014). “Gender and entrepreneurial self-efficacy: A learning perspective”. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 6 (1), pp 28-49.
[22] Díaz-García, M. and Jiménez-Moreno, J. (2010). “Entrepreneurial intention: the role of gender”. Int Entrep Manag J, (6), pp 261- 283.
[23] Gist, M.E. and Mitchell, T.R. (1992). “Self-efficacy: A theoretical analysis of its determinants and malleability”. Academy of Management Review, 17 (2), pp 183-211.
[24] Gloria, L. Sweida Rebecca, J. and Reichard, A. (2013). “Gender stereotyping effects on entrepreneurial self-efficacy and high-growth entrepreneurial intention”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (2), pp 296- 313.
[25] Gupta, V.K., Turban, D.B. and Bhawe, N.M. (2008). “The effect of gender stereotype activation on entrepreneurial intentions”. Journal of Applied Psychology, 93 (5), pp 1053-1061.
[26] Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall.
[27] Harding, R. and Bosma, N. (2006). Global Entrepreneurship Monitor 2006: Global Summary Results. http://www.gemconsortium.org /about. aspx?page =global_reports_2006.
[28] Hmieleski, K.M. and Corbett, A.C. (2006). “Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions”. Journal of Small Business Management, 44 (1), pp 45-63.
[29] Kickul, J. and Zaper, J.A. (2000). “Understanding the knot: do personal and organizational determinants influence entrepreneurial intentions? ” Journal of Small Business Entrepreneurship, 15 (3), pp 57-77.
[30] Linan, F. and Chen, Y. (2009). “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions«. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), pp 593-617.
[31] Lorz, L. (2011). “The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention”. Ph.D. Dissertation, University of St. Gallen, School of Management, Economics and Social Sciences, Germany.
[32] Luthje, C. and Franke, N. (2003). “The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT”. R and D Management, 33 (2), pp 135-147.
[33] Marlow, S. and Patton, D. (2005). “All credit to men? Entrepreneurship, finance and gender”. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (6), pp 717-735.
[34] McGee, J., Peterson, M., Mueller, S. and Sequeira, J. (2009). “Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure”. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), pp 965- 988.
[35] Minniti, M., Arenius, P. and Langowitz, N. (2005). 2004 Global entrepreneurship monitor special topic report: Women and entrepreneurship. Babson Park, MA: Center for Women’s Leadership at Babson College.
[36] Moy, J. and Luk, V. (2008). A psychological-based investigation of entrepreneurial career choice intent in china. Research Report, Hong Kong Baptist University, 34 p.
[37] Mueller, S. (2004). “Gender gaps in potential for entrepreneurship across countries”. Developmental Entrepreneurship, 9 (3), pp 199- 220.
[38] Muller, S. and Dato- On, M. (2008). “Gender- role orientation as a determinant of entrepreneurial self-efficiency”. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13 (1), pp 3- 20.
[39] Nwankwo, B., Kanu, G., Marire, M., Balogun, S. and Uhiara, N. (2012). “Gender role orientation and self- efficacy as correlates of entrepreneurial intention”. European Journal of Business and Social Sciences, 1 (6), pp 09-26.
[40] Poon, J.M.L. and Ainuddin, R.A. (2006). “Effects of self-concept traits and entrepreneurial orientation on firm performance”. International Small Business Journal, 24 (61), pp 61-82.
[41] Scherer, R., Brodzinski, J. and Wiebe, F. (1990). “Entrepreneurship career selection and gender: A socialization approach”. Journal of Small Business Management, 28 (2), pp 37- 44.
[42] Schmitt-Rodermund, E. and Vondracek, F.W. (2002). “Occupational dreams, choices and aspirations: adolescents’ entrepreneurial prospects and orientations”. Journal of Adolescence, 25 (1), pp 65-78.
[43] Shao-hui, L., Ping, L. and Peng-peng, F. (2011). Mediation and moderated mediation in the relationship among entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial intention, entrepreneurial attitude and role models. Proceeding of International Conference on Management Science & Engineering (18th), September 13-15, 2011 Rome, Italy, pp. pp 129- 134.
[44] Sivarajah, K and Achchuthan, S. (2013). “Entrepreneurial intention among undergraduates: Review of literature”. European Journal of Business and Management, 5 (5), pp 172- 186.
[45] Stajkovic, A. and Luthans, F. (1998). “Self-efficacy and work-related performance: a meta-analysis”. Psychological Bulletin, 124, pp 240-261.
[46] Wilson, F., Kickul, J. and Marlino, D. (2007). “Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for education”. Entrepreneurship: Theory and Practice, 5: pp 378- 406.
[47] Wood, R. and Bandura, A. (1989). “Social cognitive theory of management”. Academy of Management Review, 14 (3), pp 361-384.