نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی‌ـ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پول و نحوة هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله دربارة چگونگیتفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول در خانواده، می‌پرسد. برای پاسخ به این پرسش از روش ترکیبی‌ـ مطالعة میدانی و پیمایش‌ـ استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و پرسش‌نامه بود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که زنان معمولاً در مقایسه با مردان، پول را به‌مثابة پول خاص هزینه می‌کنند. همین ویژگی در انجام و هزینه‌کرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز مشاهده می‌شود. سیاست‌گذاران مالی مردان‌اند؛ در‌حالی‌که زنان به‌مثابة مدیران خانواده، بر منابع محدودتری کنترل دارند. درک زنان و مردان از هزینة شخصی با‌هم متفاوت است. تمایل زنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با بالا‌رفتن سن کم می‌شود و الگوی آن تغییر می‌کند؛ اما این روند در مردان مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A gender analysis on spending and saving money among families in Tehran

نویسندگان [English]

  • Soheila Alirezanejad 1
  • Sahar Khakpoor 2

1 Associate Professor, Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

2 MA in Sociology, Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

Money and the way people spend it may cause lots of tension among family members; therefore, it is important to concentrate on money and the way it is spent. This article aims to address how women and men treat money as well as their differences and similarities. A mixed method (field research and survey) was designed to answer this question. Qualitative data was gathered by using semi structured interview and questionnaire was the data collection technique in survey. Findings showed that women, in comparison with men, usually spend money with special purpose.  The same feature is seen about saving money- and even spending this saved money- women usually play the role of an executive function but men have strategic control over money. Women and men define their own personal expenses differently. The amount and pattern of saving money among women vary based on age but such trend is not observed among men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • married women
  • Money
[1] آرون، ریمون (1372). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
[2] ازکیا، مصطفی؛ دربان، آستانه (1382). روش‌های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان.
[3] بهرامی‌تاش، رکسانا (١٣٨٩). چالش با اقتصاد نولیبرالیسم(جنسیت و جهانی‌سازی در آسیای جنوب شرقی)، ترجمة غلامحسین فتح‌الله نوری، تهران: تهران.
[4] روستا، مهرداد (1388). «بررسی وضعیت توضیع درآمد در ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، خرداد و تیر 1381، ش 177 و 178.
[5] ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر،‌ ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی، چ2.
[6] علیرضانژاد، سهیلا (١٣٩٠). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی جوامع صنعتی: تغییرات از جامعة صنعتی به جامعة پساصنعتی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
[7] کرسول، جان؛ پلانوکلارک (١٣٩٠). روش‌های پژوهشی ترکیبی: ترجمة علیرضا کیامنش، جاویدسرایی، تهران: آییژ.
[8] کوزر، آلفرد لوئیس (1389). زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.
[9] مرکز آمار ایران (1390). سا‌ل‌نامة آماری تهران: مرکز آمار ایران.
[10] واندنبرگ، فردریک (1386). جامعه‌شناسی جرج زیمل، ترجمة عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: توتیا.
[11] Alirezanejad, Soheila (2013). “Saving or Spending Money Women Making Decision in Rural Iran” Journal of Middle East Women Studies. Vol. 9 No. 1 winter.
[12] Fleming, R. (1997).The Common Purse. Aukland: Aukland University Press.
[13] Simmel, Gorge (2004) The Philosophy of Money(third enlarged edition), ed. David Frisby, Trans. Tom Bottomore and David Frisby, London and New York: Rutledge.
[14] Millner, Denene and Chiles, Nick, 2009. Money, Power, Respect. USA:HarperCollinse-books. www://harpercollinsebooks.com
[15] Vogler, Carolyn; Lyonette, Clare and WigginsD.Richard(2007). “Money, Power and Spending decisions in intimate relationships”. The Sociological Review, 56:1/v2451/blackwell/journals/SORE_v56_i1/sore_779.
[16] Zelizer, Vioviana.(2008) The Social Meaning of Money:The American Journal of Sociology, Vol. 95, No.2