نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان (گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران)

چکیده

در پژوهش حاضر، با هدف راه‌بُردن به تجربه و درک دختران و زنان جوان از مصرف قلیان، به روش نظریة مبنایی با 37 نفر از این افراد، که سابقة مصرف داشتند، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ‌گویان به دلایل دوست‌محوری، برابری‌گرایی، تجددگرایی، لذت‌گرایی، تغییر الگوی فراغت‌ و فشار و درماندگی به مصرف قلیان روی آورده‌اند. در این میان، نبودِ مانع و مجاورت مکانی به‌مثابة زمینة تسهیل‌گر و مجاورت خانوادگی به‌منزلة شرایط مداخله‌گر عمل کرده‌اند. استراتژی دختران و زنان جوان در مصرف قلیان شامل: ادامة مصرف به روش پنهان یا آشکار، ترک مصرف و تشدید و تغییر الگوی مصرف دلالت دارد. بر‌اساس مطالعة حاضر، مصرف قلیان، گسترش ناهنجاری و آسیب، پشیمانی و احساس گناه و طرد و بی‌اعتباری اجتماعی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative studies on smoking hookah among girls and young women (Case study: Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrab Zade 1
  • Leila Parnian 2

1 Associate Professor of Sociology, Kashan University, Kashan, Iran

2 PhD Candidate in Sociology, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

This article aims to study the causes, strategies and consequences of tobacco consumption among women and young girls. This research using qualitative methods, data-driven approach to theorizing (grounded theory) and a semi-structured interview technique was interactive. The population of the study included women and young girls, living in the city of Shiraz. Using purposeful and theoretical sampling, 37 girls and women who were involved in these types of using tobacco, were interviewed. The results showed that the subjects turned to using water-pipe due to some factors including: friendship, equalitarian, modernization, enjoyment, change in leisure activity and pressure. Two factors (lack of barriers and adjacent areas) as well as the underlying cause (adjacent family) are intervening factors in smoking hookah. The strategy of girls and young women in using hookah include: continued use- hidden or in public, suggests abstinence from, intensification of and change in consumption pattern. Based on the current study, smoking tobacco has given rise to spread of disorder and damage, regret and guilty conscience, and social disrespect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enjoyment
  • modernization
  • reflexivity
  • risky lifestyle
  • smoking hookah
[1] آبادینسکی، هوارد (1383). جامعه‌شناسی مواد مخدر، ترجمة محمد‌علی زکریایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پژوهشکدة ملی مطالعات مواد مخدر در ایران، تهران: آیینة کتاب.
[2] آزاد ارمکی، تقی (1386). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن، تهران: تمدن.
[3] آقاملایی، تیمور؛ زارع، شهرام (1386). «الگوی استعمال سیگار و قلیان در جمعیت بالای 15 سال بندرعباس، یک مطالعة جمعیتی»، مجلة پزشکی هرمزگان، س11، ش4، ص241ـ246.
[4] احمدی خراسانی، نوشین (1377). جنس دوم (مجموعه‌مقالات)، مقالة «زن و مواد مخدر در ایران»، ج4، تهران: چاپ غزال.
[5] اراضی، حمید؛ عسگری، بهمن (1390). «شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دختر تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی»، فصل‌نامة اعتیاد‌پژوهی سوء مصرف مواد، س5، ش19.
[6] استونز، راب (1383). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمة مهرداد میردامادی، تهران: مرکز.
[7] امیر‌علی اکبری، صدیقه و همکاران (1389). «بررسی وضعیت بهداشت باروری زنان مراجعه‌کننده به مراکز منتخب ترک اعتیاد شهر تهران»، نشریة علمی پژوهشی دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی، دورة 8، ش 70، ص1ـ6.
[8] امینیان، اعظم؛ سید میرزایی، سید‌محمد (1389). «بررسی جامعه‌شناختی فاکتورهای زمینه‌ساز خانواده و مدرسه در گرایش دختران نوجوان به کژرفتاری جنسی و اعتیاد به مواد مخدر»، خانواده‌پژوهی، س6، ش23، ص 313ـ334.
[9] بیاتی، پروانه (1389). «بستر اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر اعتیاد به مواد روان‌گردان در میان زنان»، اعتیاد‌پژوهی سوء مصرف مواد، س4، ش14.
[10] پاینده، محبوبه؛ جعفرزاده‌پور، فروزنده (1389)، «بررسی رابطة میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان دهدشت»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، ش 5، ص101ـ122.
[11] پیرسون، کریستوفر (1380). معنای مدرنیت/ گفت‌و‌گو با آنتونی گیدنز، ترجمة علی‌اصغر سعیدی، تهران: کویر.
[12] پیرصالح، محبوبه (1387). «بررسی علل اقتصادی اجتماعی، روانی گرایش زنان به اعتیاد در بین گروهی از زنان مجتمع شبه‌خانوادة شفق»، اعتیادپژوهی، ش 8.
[13] ترقی‌جاه، صدیقه؛ حمدیه، مصطفی؛ یعقوبی، نرگس (1389). «عوامل پیش‌بینی‌کنندة مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی»، پژوهش در پزشکی (مجلة پژوهشی دانشکدة پزشکی)، دورة 34، ش4، ص249ـ256.
[14] ترنر، برایان (1380). شرق‌شناسی پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن، ترجمة غلامرضا کیانی، تهران: فرهنگ گفتمان: ریاست جمهوری، مرکز بررسی‌های استراتژیک.
[15] جهان‌پور، فائزه و همکاران (1393). «علل گرایش به مصرف قلیان در بین نوجونان و جوانان: یک مطالعة کیفی»، مجلة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، س3، ش4.
[16] حاجلی، علی؛ زکریایی، محمدعلی؛ حجتی کرمانی، سوده (1389). «نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور»، مجلة بررسی مسائل اجتماعی ایران، س اول، ش2.
[17] خادمیان، طلیعه، قناعتیان؛ زهرا (1387). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد زنان به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره و خانة خورشید)»، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، س2، ش4.
[18] خواجه‌نوری، بیژن؛ مقدس؛ علی‌اصغر (1384). «جهانی‌شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان (بررسی موردی دو شهر شیراز و استهبان)»، مطالعات زنان، ش7، ص5ـ32.
[19] خواجه‌نوری، بیژن؛ روحانی، علی؛ هاشمی، سمیه (1389)، «سبک زندگی و هویت ملی (مطالعة موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)»، مطالعات ملی، ش44، ص127ـ152.
[20] خواجه‌نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا؛ همت، صغری (1393). «مطالعة ارتباط سرمایة اجتماعی و فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، مطالعة موردی جوانان شهر بندرعباس»، فصل‌نامة مطالعات ملی، 57، س15، ش 1، صص 95ـ117.
[21] خواجه‌نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا (1392). «مطالعة رابطة جهانی‌شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن: مطالعة موردی زنان شهر کرمانشاه»، زن در توسعه و سیاست، دورة 11، ش 3، ص295ـ314.
[22] خواجه‌نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا؛ همت، صغری (1392). «جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان»، زن در فرهنگ و هنر، دورة 5، ش3، ص433ـ447.
[23] دانش، پروانه؛ ملکی، امیر؛ نیازی، زهره (1392). «نظریة زمینه‌ای دربارة علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان»، فصل‌نامة مطالعات توسعة اجتماعی ـ فرهنگی، دورة اول، ش4، ص125ـ145.
[24] دهداری، طاهره؛ جعفری، علیرضا؛ جوینی، حمید (1391). «بررسی دیدگاه‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد عوامل مؤثر بر مصرف قلیان»، مجلة علوم پزشکی رازی، دورة 19، ش95.
[25] رابرتسون، یان (1372). درآمدی بر جامعه، ترجمة بهروان، مشهد: مؤسسة چاپ و انتشارات آستان مقدس رضوی.
[26] رابینگتن، ارل؛ مارتین، واینبرگ (1393). رویکردهای نظری هفت‌گانه در بررسی مسائل اجتماعی ایران، ترجمة رحمت‌الله صدیق سروستانی، تهران: دانشگاه تهران.
[27] رحمتی، محمد‌مهدی (1381). «عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر: با اشاره به وضعیت زنان»، اعتیادپژوهی، دورۀ 1، ش 1، ص83ـ96.
[28] رحیمی موقر، آفرین (1383). «شیوع و الگوهای مصرف مواد و اعتیاد زنان در ایران»، فصل‌نامةعلمی پژوهشی رفاه اجتماعی، س3، ش 12، ص203ـ226.
[29] رضایی، مصطفی (1389)، «سبک‌های زندگی و چالش‌های هویتی»، زمانه (جامعه و علوم اجتماعی)، ش 95، ص44ـ45.
[30] رفیع‌پور، فرامرز (1377). توسعه و تضاد، تهران: سهامی انتشار، چ3.
[31] سعیدی، علی‌اصغر؛ دیباچی فروشانی؛ شکوه؛ فیروزآبادی، سید احمد (1389). «عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران»، مجلة بررسی مسائل اجتماعی ایران، س اول، ش4، ص 340ـ348.
[32] شالچی، وحید (1387). «سبک زندگی جوانان کافی‌شاپ»، تحقیقات فرهنگی ایران، ش 1، ص 93ـ115.
[33] شریفی، هومن و همکاران (1385). «بررسی الگوی مصرف محصولات دخانی: سیگار و قلیان در شهر تهران سال 1385؛ آیا مصرف قلیان رو به افزایش است؟»، در دست انتشار.
[34] شیرخانی، فاطمه (1386). علل و عوامل سوق‌دهندة زنان به سوی اعتیاد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
[35] صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1383 الف). بررسی وضعیت موجود و سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش‌آموزان کل کشور، وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت بدنی و تندرستی.
[36] ـــــــــــ (1383 ب). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آن.
[37] صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ قادری، صلاح‌الدین (1388)، «ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه‌های سنتی و مدرن (به تفکیک دانشگاه محل تحصیل)»، تحقیقات فرهنگی، ش 8، ص35ـ65.
[38] صفری، فاطمه (1382). «اعتیاد و زنان: تفاوت‌های جنسیتی در زمینة سوء مصرف مواد و درمان آن»، اعتیادپژوهی، س اول، ش 2، ص 119ـ139.
[39] علایی خرایم، رقیه و همکاران (1390). «میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش‌آموزان دبیرستانی»، فصل‌نامة اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، س5، ش18.
[40] علیوردی‌نیا، اکبر؛ آرمان‌مهر، وجیهه (1387). «فعالیت‌های ورزشی و بزهکاری: آزمون تجربی نظریة پیوند هیرشی»، نشریة علوم حرکتی و ورزش، س6، ج2، ش 12، ص 133ـ141.
[41] علیوردی‌نیا، اکبر؛ جانعلیزاده چوب‌بستی، حیدر؛ جعفری، آزاده (1391). «تحلیل اجتماعی نقش انگ‌زنی غیررسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، س اول، ش4، ص1ـ18.
[42] عنایت، حلیمه؛ پرنیان، لیلا (1392). «مطالعة رابطة جهانی‌شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری زنان: مطالعة موردی زنان جوان شهر شیراز»، فصل‌نامة علمی پژوهشی زن و جامعه، س4، ش2، ص109ـ136.
[43] فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
[44] کفاشی، مجید، پهلوان، منوچهر؛ عباس‌نژاد عربی، کاظم (1389)، «بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان: مطالعة موردی جوانان 29 ــ 15 سالة شهر بابل»، پژوهش اجتماعی، ش 9، ص 117ـ139.
[45] کلانتری، عبدالحسین؛ حسنی، حسین (1387). «رسانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان»، رسانه، ش4، ص 119ـ135.
[46] کلدی، علیرضا؛ صفی‌پور، جلال (1381). «تحلیل جامعه‌شناسی ازخودبیگانگی در میان دانشجویان: مطالعه‌ای در تهران»، پژوهش‌نامة علوم انسانی، ش35، ص 149ـ180.
[47] گروسی، سعیده؛ محمدی دولت‌آباد، خدیجه (1390). «تبیین تجربة زیستة زنان وابسته به مواد مخدر از پدیدة اعتیاد»، جامعه‌شناسی زنان، س2، ش اول.
[48] گلد، استیون (1384). نظریة کنترل CAP شاد در مورد سوء مصرف مواد مخدر، ترجمة شروین وکیلی، تهران: جامعه و فرهنگ.
[49] گیبینز و بوریمر، جان (1384)، سیاست پست‌مدرنیته، ترجمۀ منصور انصاری، تهران: گام نو.
[50] گیدنز، آنتونی (1374). جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نی، چ2.
[51] ــــــــــ (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نی.
[52] ــــــــــ (1380)، مدرنیته و مدرنیسم، ترجمة حسینعلی نوذری، تهران: نقش جهان.
[53] ــــــــــ (1384). چشم‌اندازهای جهانی، ترجمة محمدرضا جلائی‌پور، تهران: طرح نو.
[54] مؤمنان، امیرعباس و همکاران (1386). «الگوی مصرف قلیان در بین نوجوانان دانش‌آموز: مطالعة مقطعی در منطقة 13 شهر تهران»، فصل‌نامة پایش، س6، ش2، ص 135ـ144.
[55] ممتاز، فریده (1385). انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار.
[56] مهدی عراقی، مهناز (1384). بررسی وضعیت اعتیاد زنان در بین زنان شهر سنندج، پایان‌نامة کارشناسی مددکاری اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
[57] میرمحمدی، داوود (1381). «جهانی‌شدن؛ ابعاد و رویکردها»، فصل‌نامة مطالعات ملی، س3، ش11، ص 59ـ84.
[58] ناصری پلنگرد، سهیلا و همکاران (1392). «عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان»، فصل‌نامة علمی پژوهشی زن و فرهنگ، س4، ش16، ص 83ـ94.
[59] نجاری، فارس (1386). «بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران در سال 1384ـ1385»، مجلة علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دورة 25، ش 4، ص457ـ463.
[60] نقی‌زاده، محمد‌مهدی و همکاران (1392). «بررسی الگوی اعتیاد زنان خود‌معرف شهرستان فسا (1388ـ1390)، مجلة دانشگاه علوم پزشکی فسا، س3، ش4.
[61] ولد، جرج برنارد؛ توماس. اینپس، جفری (1380). جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)، ترجمة علی شجاعی، تهران: سمت.
[62] هاشمیان، م. (1381). «بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران نوجوان بزهکار»، دانشکدة علوم پزشکی             و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (اسرار)، س9، ش2، مسلسل 24.
[63] هزار‌جریبی، جعفر؛ ترکمان، مهدی؛ مرادی، غلامرضا (1389). «عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر»، فصل‌نامة مطالعات مدیریت انتظامی، س5، ش2.
[34] Aghamohamadhasani, Parvin (2006). “Investigation of the prevalence of aggression against women by husbands in among the persons who are dependent to opium substance who were referred to an addiction clinic of the Medical University of Rafsanjan during the year 2004”, Annals of General Psychiatry, 5 (suppl 1).
[65] Agnew, R., & Petersen, D.M. (1989). "Leisure and Delinquency", Social Problems,     Vol. 36, No. 4, pp 332-350.
[66] Agnew, R., Matthews, S.K., Bucher, J., Welcher, A.N. & C. Keyes (2008). "Socio-economic Status, Economic Problems, and Delinquency." Youth & Society Vol. 40, No. 2, pp 159-181.
[67] Ajzen, I. & Fichbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliff, MJ: prentice-Hall.
[68] Aljarrah, K. & Ababneh, ZQ. & Al-Delaimy, W.K. (2009). “Perceptions of hookah smoking harmfulness: predictors and characteristics among current hookah users”. Tob Induc Dis, 5(1): p16.
[69] Almerie, MQ. ET. AL. (2008). “Cigarettes and water-pipe smoking among medical students in Syria: a cross – sectional study”. Int Tuberc Lung Dis, 12(9): pp 91-1085.
[70] Anjum, Q. & Ahmed, F. & Ashfaq, T. (2008). “Knowledge, attitude and perception of water-pipe smoking (Shisha) among adolescents aged 14-19 years. J pack Med Assoc, 58(6): pp 7-312.
[71] Arevalo, Sandra & Guillermo, prado, hortensidamaro (2008). “Spiritually, Sense of coherence and coping responses in women receiving treatment for alcohol and drug addiction”. Evaluation and program planning, pp 113-123.
[72] Bergman, Inger&Et. AL. (1998). “Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorschach study of women in an early treatment program”, Scandinavian Journal of Psychology, 39, pp 47-54.
[73] Berry, J.W. (2005). “Acculturation: Living successfully in two culture”, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, Issue. 6, pp 697–712.
[74] Berry, J.W. (2002). “Conceptual Approaches to Acculturation”, in Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research, ( Eds) by Chun, K.M., Organista, P. B. & Marin, G., Decade of Behavior, American Psychological Association, Washington, DC.
[75] Chaney, D. (1996). Lifestyle, London, Rutledge.
[76] Chliaoutakis, J.E., Koukouli, S., Lajunen, T. & G. Tzamalouka (2005). “Lifestyle Traits as Predictors of Driving Behavior in Urban Areas of Greece”, Transportation Research, Part F 8, Vol. 8, Issue 6, pp 413–428.
[77] Choi, K.S. (2008). “Structural Equation Modeling Assessment of Key Causal Factors in Computer Crime Victimization” (PH.D Dissertation), School of Graduate Studies and Research, Indiana University of Pennsylvania, < http://dspace.lib.iup.edu: 8080/ dspace/bitstream/2069/72/1/Kyung-shick+Choi+ Revised+04-03-08.pdf>.
[78] Clayton, Richard R., ET. Al. (1986). “Gender Differences in Drug Abuse”, 5600 fishers lave, Rockville, Maryland 20857,
[79] Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach”. American Sociological Review, Vol. 44, No. 4, pp 588-608.
[80]Cohen, L., Kluegel, J., & Land, K. (1981). “Social inequality and predatory criminal    victimization: an exposition and test of a formal theory”. American Sociological Review, Vol. 46, Issue 5, pp 505- 524.
[81] Easthope, H. (2009). “Fixed identities in a mobile world? The relationship between mobility, place and identity”, Identity: Global studies in culture and power, 16: pp 61-82.
[82] Felson, M. (1987). “Routine Activities and Crime Prevention in the Developing Metropolis”, Criminology, Vol. 25, Issue 4, pp 911-932.
[83] Finkelhor, D. & N.L. Asdigian (1996). “Risk Factors for Youth Victimization: Beyond a lifestyle /routine Activities Theory Approach”, Violence and Victims, Vol. 11, No. 1, pp 3-19.
[84] Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies, California, Stanford University press.
[85] Grange, gills and Christophe vayssiere, Anne borgne (2005). “Description of tobacco Addiction in pregnant women”. European journal of obstetrics gynecology. pp 146-151.
[86] Griesbach, D. Ams, A. & Currie, C. (2003). “Adolescent smoking and family structure in Europe”. Soc Sic Med, 56 (1), pp 41-52.
[87] Hadidi, K.A. & Mohammad, F.I. (2004). “Nicotine content in tobacco used in hubble-bubble smoking”, Saudi Medical Journal, 25, pp 17-912.
[88] Haight, Wendy and Janet d. Carter-black, Kathryn Sheridan (2009). “Mothers experience of methamphetamine addiction: A case –based analysis of rural, Midwestern women”, Journal children and youth services review, pp 71-77.
[89] Karvonen, S., West, P., Sweeting, H., Rahkonen, O. & Young, R. (2001). “Lifestyle, Social Class and Health-Related Behavior: A Cross-Cultural Comparison of 15         Year Olds in Glasgow and Helsinki", Journal of Youth Studies, VOl.4, No. 4, pp 393-413.
[90] Kandela, P. (2000). Narghile smoking keeps Arabs in wonderland, Lancet, 365: p 1175.
[91] Kanyajit, S. (2003). An Analysis of Causes of Deviant Juvenile Behaviors during Current Globalization, PhD thesis in Criminology and Criminal Justice, Man idol University, http://mulinet10.li.mahidol.ac.th/e-thesis/4137938.pdf.
[92] Keller, A.P. (2000). An Ethnographic study of substance – dependent women in Residential treatment, requirement for Degree of Doctor of Nursing science, Louisiana state university.
[93] Khor Poh Y, & ET. AL. (2012). “Contributory factors to the smoking of shisha among teenagers in the perak city of Ipoh: a preliminary qualitative survey’, Int J public health Res, 2(1): pp 4-80.
[94] Knishkowy, B. & Amitai, Y. (2005). “Water-pipe (narghile) smoking: An emerging health risk behavior”, Pediatrics, 116(1): pp 9-113.
[95] Koneru, V.K., Weisman de Mamani, A.G., Flynn, P.M., Betancourt, H. (2007). “Acculturation and mental health: Current findings and recommendations for future research”, Applied and Preventive Psychology, Vol. 12, pp 76–96.
[96] Kuper, H. & Adami, H.O. & Boffetta, P. (2002). “Tobacco use, cancer causation and public health impact”, Intern Med. 251(6): pp 66-455.
[97] Maniyar, M. (2004). Women Criminals and Their Life-Style, New Delhi, Kaveri Book.
[98] Maziak, W. et. Al. (2004). “Belief and attitudes related to narghile (water-pipe) smoking among university student in Syria”, Annuals of Epidemiology, 14: pp 540-646.
[99] Maziak, W. (2010). “The global epidemic of water-pipe smoking”, Addictive behaviors, 36 (1-2): pp 1-5.
[100] Messner, S.F. & J.R. Blau (1987). “Routine Leisure Activities and Rates of Crime: A Macro-Level Analysis”, Social Forces, Vol. 65, No. 4, pp 1035-1052.
[101] Miethe, T. D., & Meier, R. F. (1990). “Opportunity, Choice, and Criminal    Victimization: A Test          of a Theoretical Model”. Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 27, No. 3, pp 243- 266
[102] Moffitt, & A. Caspi (Eds.), Causes of Conduct Disorder and Juvenile Delinquency (pp.118-148). New York: Guilford. Wikström, P-O. H., & Sampson, R.
[103] Nguyen, L., & Peterson, C. (1993). “Depressive symptoms among Vietnamese-American college students”, Journal of Social Psychology, Vol. 133, No. 1, pp 65–71.
[104] Nofziger, S. (2008). “Deviant Lifestyles and Violent Victimization at School”, Journal           of Interpersonal Violence, Vol .24, No. 9, pp. 1494-1517.
[105] Osgood, D. W., Wilson, J. K., O’Malley, P. M., Bachman, J. G., & Johnston, L. D. (1996). “Routine An activities and Individual Deviant Behavior”. American               Sociological Review, Vol. 61, No. 4, pp 635-655.
[106] Pauwels, L. & R. Svensson (2009). “Adolescent Lifestyle Risk by Gender and Ethnic Background: Findings from Two Urban Samples”, European Journal of           Criminology , Vol. 6, No. 1, pp 5-23.
[107] Pirard, Sandrine (2010). “Women, Girls and Addiction: Celebrating the feminine in counseling treatment and recovery”, Arch women’s Mental Health. 13: pp 291-292.
[108] Poyrazoglu, S & ET. AL. (2010). “Water-pipe (narghile) smoking among medical and non-medical university students in Turkey”, Ups J Med Sci, 115(3): pp 6-210.
[109] Robinson,E., DiIorio, C., DePadilla, L., McCarty, F., Yeager, K. Henry, T., Schomer, D., P. Shafer (2008). “Psychosocial predictors of lifestyle management in adults with epilepsy”, Epilepsy & Behavior, Vol. 13, pp 523– 528.
[110] Roskin, J. & Aveyard, P. (2009). “Canadian and English students belief bout water-pipe smoking: a qualitative study”, BMC Public Health, pp 9:10.
[111] Salameh, P. & Waked, M. & Aoun, Z. (2008).“Water-pipe smoking: construction and validation of the Lebanon water-pipe Dependence Scale (LWDS-11). Nicotine Tob Res, 10(1): pp 58-149.
[112] Schereck, C.J. & B.S. Fisher (2004). “Specifying the Influence of Family and Peers on Violent Victimization, Extending Routine Activities and Lifestyles Theories”, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 9, pp 1021-1041.
[113] Smith, France, M. & Marshall, Lisa, A. (2007). “Barriers to effective drug addiction treatment for women involved in street level prostitution: A qualitative investigation”, Criminal Behavior and Mental Health, 17: pp 163-170.
[114] Stein, R.E. (2009). “Assault Victimization: A Comparative Analysis of the United States, the Netherlands, and England & Wales”, International Journal of Criminal Justice Sciences(IJCJS), Vol. 4, No. 1, pp 44–59.
[115] Straus, Anselm and Corbin, Juliet (1990). Basis of qualitative research. London: Sage.
[116] Sutherland, E & R. Cressy (1955). Principles of criminology, 5 Edited, J.B. Lippincott.
[117] Svensson, R. & L. Pauwels (2010). “Is a Risky Lifestyle Always “Risky”? The Interaction Between Individual Propensity and Lifestyle Risk in Adolescent Offending”, Crime & Delinquency, Vol. 56, No. 4, pp 608-626.
[118] Wede, B.A. (2003). Sad ballad for the Water-pipe cafes of Astoria. The New York Rimes, February 23.
[119] Wegner, Lisa, Alan J. Flisher, Martie Muller & Carl Lombard (2006). “Leisure Boredom and Substance Use Among High School Students in South Africa”, Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, pp 249-266.
[120] Wikström, P-O. H., & R.J. Sampson (2003). Social Mechanisms of Community Influences on Crime and Pathways in Criminality. In B. B. Lahey, T. E.
[121] Zhang, L., Welte, J.W. &Wieczorek, W.F.(2001). “Deviant lifestyle and crime victimization” Journal of Criminal Justice, Vol. 29, No.4, pp 133-143.